Blog

header image
14 septiembre, 2022 @ 00:40 by admin

Canon de rugăciune la Praznicul Înălțării Sfintei Cruci

Tropar la Praznicul Înălțării Sfintei Cruci, glasul 1:

Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta; biruință binecredincioșilor creștini asupra celui protivnic dăruiește și cu Crucea Ta păzește pe poporul Tău.

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Cruce însemnând Moise, de-a dreptul cu toiagul Marea Roșie a despărțit-o pentru Israel, cel ce pedestru a trecut-o; iar de-a curmeziș lovind marea, a împreunat-o împotriva carelor lui Faraon, deasupra scriind nebiruită armă. Pentru aceea, să-I cântăm lui Hristos, Dumnezeului nostru, că S-a preamărit.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Chipul Preacuratei Patimi, întru sine mai înainte l-a arătat Moise, în mijlocul preoților stând. Și ca o cruce închipuindu-se cu întinderea mâinilor, a biruit puterea lui Amalec cel atotpierzător. Pentru aceasta, să cântăm lui Hristos, Dumnezeului nostru, că S-a preamărit.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Pus-a Moise pe stâlp doctorie împotriva mușcării celei stricătoare și înveninată; și cu Lemnul cel în chipul Crucii, pe șarpele ce se târa pe pământ l-a legat, vătămarea cea potrivnică într-însul biruind. Pentru aceasta, să cântăm lui Hristos, Dumnezeului nostru, că S-a preamărit.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Arătat-a cerul biruința Crucii creștinului și de Dumnezeu înțelepțitului împărat; și înverșunarea vrăjmașilor celor pizmăreți, într-însa s-a surpat, înșelăciunea a pierit și credința cea Dumnezeiască la marginile pământului s-a răspândit. Pentru aceasta, să cântăm lui Hristos, Dumnezeului nostru, că S-a preamărit.

Catavasie:

Cruce însemnând Moise, de-a dreptul cu toiagul Marea Roșie a despărțit-o lui Israel, cel ce pedestru a trecut-o. Iar de-a curmeziș lovind marea, a împreunat-o împotriva carelor lui Faraon, deasupra scriind nebiruita armă. Pentru aceea să-I cântăm lui Hristos, Dumnezeului nostru, că S-a preamărit.

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Toiagul spre închipuirea Tainei se primește, că prin odrăslire a ales preot; iar pentru Biserica cea mai înainte neroditoare, acum a înflorit Lemnul Crucii, spre putere și spre întărire.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Fiind lovită piatra cea vârtoasă, a izvorât apă poporului celui neplecat și împietrit la inimă și a arătat Taina Bisericii celei de Dumnezeu chemate; care are Crucea putere și întărire.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Coasta Ta Cea Preacurată cu sulița fiind împunsă, apă și sânge a izvorât, care înnoiesc Legea și spală păcatul. Căci Crucea este lauda credincioșilor și puterea și întărirea dreptcredincioșilor creștini.

Catavasie:

Toiagul spre închipuirea Tainei se primește, căci cu odrăslire a ales preot; iar Bisericii, celei mai înainte neroditoare, acum a înflorit Lemnul Crucii, spre putere și spre întărire.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, Taina iconomiei Tale; înțeles-am lucrurile Tale și am preamărit Dumnezeirea Ta.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Izvoarele cele de fel amare le-a prefăcut cu lemnul Moise în pustie de demult, arătând mai înainte mutarea cea prin Cruce a păgânilor la credință.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Iordanul ce primise în sânul adâncimii sale securea, a întors-o în sus prin lemn, însemnând prin Cruce și prin Botez, tăierea înșelăciunii.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Cu sfințenie se îmbulzește poporul cel alcătuit de patru părți, mergând înaintea Crucii, ce închipuiește cortul mărturiei; și cu starea sa cea cruciș se sfințește, preamărindu-se.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Cu minune fiind întinsă Crucea, au strălucit raze ca soarele și au spus cerurile: Slavă Dumnezeului nostru.

Catavasie:

Auzit-am, Doamne, Taina iconomiei Tale; înțeles-am lucrurile Tale; și am preamărit Dumnezeirea Ta.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

O, de trei ori Fericite Lemn, pe care S-a Răstignit Hristos, Împăratul și Domnul, prin Care a căzut cel ce a înșelat cu lemnul, înșelat fiind de Cel Ce a fost pironit pe tine cu trupul, pe Dumnezeu, Care dă pace sufletelor noastre.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

De tine Cruce, Lemnul cel pururea lăudat, pe care S-a Răstignit Hristos, s-a sfiit sabia care păzea Edenul, învârtindu-se; și înfricoșătorul Heruvim s-a plecat lui Hristos, Cel Ce a fost pironit pe tine, Care dăruiește pace sufletelor noastre.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Puterile celor de dedesubt, cele potrivnice Crucii, se înfricoșează de semnul cel însemnat în văzduh, întru care umblă neamul celor cerești; iar pământenii își pleacă genunchii lui Hristos, Celui Ce dă pace sufletelor noastre.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Cu raze nestricăcioase, arătându-se Dumnezeiasca Cruce, neamurilor celor întunecate, care zăceau în rătăcirea înșelăciunii, Dumnezeiască Lumină le-a strălucit și către Hristos, Cel Ce S-a pironit pe dânsa, le-a povățuit, Cel Ce dăruiește pace sufletelor noastre.

Catavasie:

O, de trei ori Fericite Lemn, pe care S-a Răstignit Hristos, Împăratul și Domnul; prin care a căzut cel ce a înșelat cu lemnul, înșelat fiind de Cel Ce s-a pironit pe tine cu trupul; pe Dumnezeu, Care dă pace sufletelor noastre.

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

În pântecele fiarei celei din apă, Iona palmele întinzându-și în chipul Crucii, mântuitoarea Patimă mai înainte a închipuit-o lămurit; de unde a treia zi ieșind, Învierea cea mai presus de lume a însemnat, a lui Hristos Dumnezeu, Cel Ce S-a Răstignit cu trupul, iar cu Învierea cea de a treia zi lumea a luminat.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Cel de bătrânețe gârbovit și de neputință slăbănogit, Patriarhul Iacov, se îndrepta cu schimbarea mâinilor, arătând lucrarea Crucii celei de viață purtătoare; pe care pironit fiind Dumnezeu cu trupul, boala cea de suflet pierzătoare a înșelăciunii a tămăduit-o și vechimea Scripturii, a Legii celei umbroase, a înnoit-o.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Punându-și palmele Dumnezeiescul Israel pe capetele tinerilor cruciș, a arătat semnul cel de viață purtător; și părându-i-se lui Iosif că s-a înșelat, socotind mai de cinste poporul Legii celei vechi, nu și-a schimbat Israel mâinile, ci a strigat: că va întrece poporul lui Hristos cel de curând alcătuit și cu Crucea îngrădit.

Catavasie:

În pântecele fiarei celei din apă, Iona palmele întinzându-și în chipul Crucii, mântuitoarea Patimă mai înainte a închipuit-o lămurit; de unde a treia zi ieșind, Învierea cea mai presus de lume a însemnat a lui Hristos Dumnezeu, Cel Ce S-a Răstignit cu Trupul, iar cu Învierea cea de a treia zi lumea a luminat.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai înălțat…

Cel Ce Te-ai înălțat pe Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe dreptcredincioșii creștini, dăruindu-le biruință asupra celui protivnic; având ajutorul Tău, armă de pace nebiruită biruință.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Nebuna poruncă a tiranului celui păgân pe popoare le-a tulburat, suflând cu în grozire și cu hulă urâtă împotriva lui Dumnezeu; însă pe cei trei tineri nu i-a înfricoșat mânia cea de fiară, nici focul cel mistuitor; ci, cu duh de rouă aducător, ce împotrivă răsuna, împreună cu focul fiind, cântau: Prealăudate Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Din lemn gustând omul cel dintâi, în stricăciune a căzut; și cu izgonirea cea cumplită din viață osândindu-se, ca și cu o boală trupească vătămătoare, toată firea omenească a murdărit-o. Dar, prin Lemnul Crucii, câștigându-ne iarăși tămăduirea, cântăm: Cel Ce ești prealăudat, Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Călcat-a porunca lui Dumnezeu neascultarea și gustarea din pom cea fără de vreme a pricinuit moarte neamului omenesc; și s-a oprit cu pază de atunci pomul vieții de a mai împărtăși viața cea preascumpă; de care s-a învrednicit tâlharul cel mulțumitor, prin cumplita moarte a Crucii, strigând: Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Israel cel ce vedea cele ce aveau să fie, de vârful toiagului său s-a rezemat, când s-a întâmpinat cu Iosif, arătând mai înainte, că întru Preamărita Cruce se va rezema puterea Împărăției. Căci Crucea este laudă de biruință și lumina celor ce cu credință cântă: Cel Ce ești, Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat.

Catavasie:

Nebuna poruncă a tiranului celui păgân, pe popoare le-a tulburat, suflând cu îngrozire și cu hulă urâtă împotriva lui Dumnezeu; însă pe cei trei tineri nu i-a înfricoșat mânia cea de fiară, nici focul cel mistuitor; ci, cu Duh de rouă aducător, ce împotrivă răsuna, împreună cu focul fiind, cântau: Prealăudate Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat.

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Binecuvântați tineri cei întocmai cu numărul Treimii, pe făcătorul Dumnezeu Părintele, lăudați pe Cuvântul Cel Ce S-a pogorât și focul în rouă l-a prefăcut și preaînălțați pe Duhul Cel Preasfânt, Care dă vița tuturor, întru toți vecii.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Înălțându-se lemnul cel stropit cu sângele Cuvântului lui Dumnezeu, Cel Ce S-a Întrupat, lăudați puterile cerești chemarea pământenilor și o prăznuiți, popoarelor închinați-vă Cinstitei Crucii lui Hristos, prin care s-a făcut ridicarea lumii în veci.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Pământenii, cei ce sunteți chivernisitori ai darului, cu preoțească cuviință înălțați cu mâinile Crucea, pe care a stat Hristos Dumnezeu și sulița care a străbătut trupul Cuvântului lui Dumnezeu; ca, văzând toate neamurile mântuirea lui Dumnezeu, să-L preamărească în veci.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Cei mai înainte aleși prin Dumnezeiasca Pronie, credincioși împărați creștini, veseliți-vă și vă lăudați cu arma cea purtătoare de biruință a Crucii, care de la Dumnezeu vi s-a dăruit; că întru aceasta se risipesc în veci neamurile cele potrivnice, care năvălesc cu îndrăznire.

Catavasie:

Stih: Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaînălțându-L pe El întru toți vecii.

Binecuvântați, tineri, cei întocmai cu numărul Treimii, pe Făcătorul, Dumnezeu Părintele; lăudați pe Cuvântul, Cel Ce S-a pogorât și focul în rouă l-a prefăcut; și preaînălțați pe Duhul Cel Preasfânt, Care dă viață tuturor întru toți vecii.

La cântarea a 9-a.

Stih: Mărește, suflete al meu, pe Preacinstită Crucea Domnului.

Irmosul:

Rai de Taină ești, Născătoare de Dumnezeu, care ai odrăslit nelucrat pe Hristos, întru Care Lemnul Crucii cel de viață purtător pe pământ a fost sădit. Pentru aceasta, acum înălțat fiind, închinându-ne lui, pe tine te mărim.

Troparul:

Să se bucure toți copacii dumbrăvii, pentru că li s-a sfințit firea de la Săditorul lor, Hristos, Cel Ce a fost Răstignit pe lemn; acela Înălțându-Se acum, ne închinăm Lui și Îl mărim.

Stih: Mărește, suflete al meu, pe Preacinstită Crucea Domnului.

Crucea lui Hristos, capul tuturor, s-a înălțat corn sfințit celor binecredincioși; întru care se sfărâmă toate coarnele viclenilor demoni. Pentru aceasta, acum fiind înălțată, închinându-ne ei, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih: Mărește, suflete al meu, Înălțarea Cinstitei și de viață făcătoarei Cruci a Domnului.

Irmosul:

Moartea, ce a venit neamului omenesc prin mâncarea din pom, prin Cruce s-a stricat astăzi; pentru că blestemul strămoașei cel a tot neamul s-a dezlegat prin Odrasla Preacuratei Maici a lui Dumnezeu, pe care toate Puterile Cerești o măresc.

Stih: Mărește, suflete al meu, Înălțarea Cinstitei și de viață făcătoarei Cruci a Domnului.

Nemailăsând amărăciunea lemnului a fi pierzătoare, desăvârșit prin Cruce ai tămăduit-o, Doamne. Pentru aceea și lemnul ce a prefăcut oarecând amărăciunea apelor Marei a închipuit lucrarea Crucii; pe care toate puterile cerești o măresc.

Stih: Mărește, suflete al meu, Înălțarea Cinstitei și de viață făcătoarei Cruci a Domnului.

Pe noi, cei căzuți pururea prin greșeala strămoșului, astăzi ne-ai ridicat prin Crucea Ta, Doamne. Și precum prin neînfrânare se cuprinsese firea omenească de înșelăciune, așa iarăși pe toți ne-a mântuit lumina Crucii Tale, pe care credincioșii o mărim.

Stih: Mărește, suflete al meu, Înălțarea Cinstitei și de viață făcătoarei Cruci a Domnului.

Ca să arăți că Preamăritul chip al Crucii Tale, Doamne, se cuvine a fi închinat de toată lumea, cu lumină necuprinsă l-ai închipuit pe cer, înaintea credinciosului împărat armă nebiruită; pentru aceea, Puterile Cerești te măresc.

Catavasie:

Rai de Taină ești Născătoare de Dumnezeu, care ai odrăslit nelucrat pe Hristos, de care Lemnul Crucii cel de viață purtător pe pământ s-a sădit. Pentru aceasta, acum înălțat fiind, închinându-ne lui, pe tine te mărim.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Porunca cea cu Taină…

În Rai de demult, lemnul m-a golit prin mâncare, vrăjmașul pricinuindu-mi omorârea; iar Lemnul Crucii, aducând haina vieții oamenilor, s-a înfipt în pământ și lumea toată s-a umplut de toată bucuria. Pentru aceasta, văzând-o înălțată, lui Dumnezeu cu credință popoare să strigăm: plină este de Slavă Casa Ta.

About the author

Related posts

Comments

No comments