Blog

header image
30 diciembre, 2022 @ 21:38 by admin

Canon de rugăciune la Praznicul Tăierii împrejur cea după Trup a Domnului

Tropar la Praznicul Tăierii împrejur cea după Trup a Domnului, glasul 1:

Cel Ce șezi pe Scaunul cel în chipul focului, întru cele de sus, împreună cu Părintele Cel fără de început și cu Dumnezeiescul Duh, ai binevoit a Te naște pe pământ din Fecioară, Maica Ta, care nu știe de bărbat, Mântuitorule Iisuse. Pentru aceasta ai și fost tăiat împrejur a opta zi ca un Om. Slavă Sfatului Tău Celui Preabun; Slavă rânduielii Tale; Slavă smereniei Tale, Unule Iubitorule de oameni.

Cântarea 1, glasul al 2-lea.

Irmosul:

Veniți popoare să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Celui Ce a despărțit marea și a povățuit pe poporul pe care l-a scos din robia egiptenilor, că S-a preaslăvit.

Stih: Slavă Ție, Doamne, Slavă Ție!

Ziua a opta, care poartă chipul veacului ce va să fie, se luminează și se sfințește cu sărăcia Ta cea de bunăvoie, Hristoase; că întru aceasta Te-ai tăiat la Trup împrejur, după Lege.

Stih: Slavă Ție, Doamne, Slavă Ție!

Hristos tăiere împrejur primește a opta zi de la naștere și cu aceasta astăzi umbra se împuținează, răsărind Lumina Noului Har.

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Întărește-ne pe noi întru Tine, Doamne, Care ai omorât cu Lemn păcatul; și sădește frica Ta în inimile noastre, ale celor ce Te lăudăm pe Tine.

Stih: Slavă Ție, Doamne, Slavă Ție!

Cuvântul Cel mai presus de ființă Întrupându-Se, S-a tăiat împrejur, spre încetarea Legii; și ne-a dat nouă începăturile Dumnezeiescului har și ale Vieții celei Nestricăcioase.

Stih: Slavă Ție, Doamne, Slavă Ție!

Hristos Întrupându-Se, S-a arătat Împlinitor al Legii, iar nu ca un potrivnic lui Dumnezeu; și de bunăvoie a îngăduit a se tăia împrejur, a opta zi.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, glasul iconomiei Tale și Te-am preaslăvit pe Tine, Unule Iubitorule de oameni.

Stih: Slavă Ție, Doamne, Slavă Ție!

Tăierea împrejur a încetat, de când S-a tăiat împrejur Hristos de bunăvoie, mântuind mulțimile neamurilor cu harul.

Stih: Slavă Ție, Doamne, Slavă Ție!

Ziua a opta, în care Stăpânul Hristos S-a tăiat împrejur, o închipuiește viața cea nesfârșită a veacului ce va să fie.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Dătătorule de lumină și Făcătorule al veacurilor, Doamne, îndreptează-ne pe noi întru lumina poruncilor Tale; că afară de Tine, pe alt Dumnezeu nu știm.

Stih: Slavă Ție, Doamne, Slavă Ție!

Tu, Doamne, din Fecioara Maică în chip de negrăit Te-ai născut și nu ai socotit lucru nevrednic a îmbrăca chipul omenesc ca un Prunc, după Lege, însăși Legea împlinind.

Stih: Slavă Ție, Doamne, Slavă Ție!

Nopții s-a asemănat cea care a născut pe Israel, ca una ce a iubit umbra Legii; din care S-a arătat Hristos, Lumina ce Strălucește lumii.

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Adâncul cel mai din urmă al păcatului m-a înconjurat; ci, Doamne, Doamne, precum pe proorocul Iona l-ai scos, scoate și viața mea din stricăciune.

Stih: Slavă Ție, Doamne, Slavă Ție!

Luat-a sfârșit Legea, de când Hristos, Prunc făcându-Se și Împlinitor al Legii arătându-Se, a primit tăiere împrejur și a dezlegat blestemul Legii.

Stih: Slavă Ție, Doamne, Slavă Ție!

Sâmbăta, tăierea împrejur și înfumurarea evreilor au încetat, cu bunăvoința lui Hristos, Cel Ce S-a Arătat și a strălucit Primăvara Harului.

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi…

Domnul tuturor rabdă tăiere împrejur și taie ca un Bun greșelile celor muritori. Dă lumii, astăzi, mântuire, iar ierarhul Ziditorului, purtătorul de lumină și Dumnezeiescul preot al lui Hristos, Sfântul Vasile, se bucură întru cei de sus.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Cei trei tineri au defăimat porunca cea fără de Dumnezeu de a cinsti chipul cel de aur în câmpul Deiera; și în mijlocul focului fiind aruncați, răcorindu-se, au cântat: bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri.

Stih: Slavă Ție, Doamne, Slavă Ție!

Luminată și strălucitoare este sărbătoarea Nașterii lui Hristos, care preînchipuie astăzi Taina înnoirii ce va să fie. Că Mântuitorul Se taie împrejur după rânduiala Legii, nu ca un Dumnezeu, ci ca un muritor și ca o împlinire a Legii.

Stih: Slavă Ție, Doamne, Slavă Ție!

Legea plinind Făcătorul Legii, cu Trupul, astăzi, de bunăvoie Se taie împrejur, tăiere făcând iernii păcatului și dăruindu-ne a striga: bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri.

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Pe Dumnezeu Cuvântul, Care cu negrăită înțelepciune toate le-a alcătuit și dintru neființă le-a adus, binecuvântați-L lucrurile Domnului, ca pe Domnul.

Stih: Slavă Ție, Doamne, Slavă Ție!

În ziua a opta S-a tăiat împrejur, ca un Prunc, Stăpânul și a primit numele Iisus; că El este Mântuitorul lumii și Domnul.

Stih: Slavă Ție, Doamne, Slavă Ție!

Pe Dumnezeu Cuvântul, Cel Ce a ieșit din Tatăl mai înainte de veci și fără de început și după Lege S-a tăiat împrejur cu Trupul, lăudați-L lucrurile Domnului, ca pe Domnul.

La Cântarea a 9-a, glasul al 2-lea:

Stih: Mărește, suflete al meu, pe cea mai Cinstită și mai Slăvită decât Oștile cele de sus, pe Fecioara Preacurată, de Dumnezeu Născătoarea.

Stih: Mărește, suflete al meu, pe Cel Ce după Lege cu Trupul S-a tăiat împrejur.

Stih: Mărește, suflete al meu, pe Cel Ce în ziua a opta a primit a fi tăiat împrejur.

Stih: Astăzi Se taie împrejur cu Trupul Stăpânul, împlinind Legea, ca un Prunc.

Stih: Stăpânul astăzi Se taie împrejur cu Trupul și Iisus este numit.

Irmosul:

Pe tine, Ceea ce pe Luminătorul Dumnezeu, Cel Ce a Răsărit mai înainte de soare, trupește la noi venind, din coapse Feciorești în chip de negrăit L-ai Întrupat, Binecuvântată, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih: Slavă Ție, Doamne, Slavă Ție!

Hristos, întrecând hotarele întregii firi omenești, S-a născut mai presus de fire din Fecioară. Și precum poruncește Cartea Legii, Se taie împrejur la Trup și Împlinitor Legii se arată.

Stih: Slavă Ție, Doamne, Slavă Ție!

Veniți să prăznuim cu sfințenie Ziua cea Mărită a numelui Stăpânului Hristos. Că astăzi, cu Dumnezeiască cuviință, este numit Iisus; cu Acela împreună și pomenirea ierarhului să o mărim.

SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: Cu Dumnezeiască credință…

Cu învățăturile tale, Sfinte Vasile, ai udat toată lumea ca și cu o apă și ai semănat dogmele dreptei cinstiri de Dumnezeu; că Hristos, Izvorul vieții, S-a odihnit întradevăr întru tine. Pe Acela roagă-L, ca cel ce ai dobândit îndrăzneală la Dumnezeu, să ne dăruiască nouă mare milă.

About the author

Related posts

Comments

No comments