Blog

header image
29 enero, 2024 @ 18:24 by admin

Canon de rugăciune la Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur

Troparul Sfinților Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, glasul al 4-lea:

Ca cei ce ati fost întocmai la obicei cu Apostolii și lumii învățători, rugați-vă Stăpânului tuturor să dăruiască pace lumii și sufletelor noastre mare milă.

Troparul Sfinților Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, glasul 1:

Pe cei trei preamari luminători ai Dumnezeirii Celei de trei ori mai strălucitoare decât soarele, pe cei ce învăpăiază lumea cu Razele Dumnezeieștilor dogme; pe râurile cele cu miere curgătoare ale înțelepciunii, care adapă toată făptura cu apele cunoștinței de Dumnezeu; pe Marele Vasile și pe Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul, împreună cu Strălucitul Ioan cel cu limbă de aur, toți cei iubitori de cuvintele lor, adunându-ne, cu cântări să-i cinstim; că aceștia pururea se roagă Treimii pentru noi.

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Pe prigonitorul Faraon…

Stih: Sfinților Ierarhi, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Nu este lucru potrivit cu râvna omenească ceea ce încerc să fac acum; ci, Înțelepciunea Care șade pe Scaunul Tău, Iubitorule de oameni, să-mi ajute mie, dându-mi har de cuvânt; ca prin el să pot mări pe aceia, pe care Ea Însăși, mai înainte, bine i-a mărit.

Stih: Sfinților Ierarhi, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Bunătatea Ta și multa bogăție a iubirii Tale de oameni, Stăpâne, s-a revărsat ca un pahar plin și a curs, spre a arăta și acum pe cei ce sunt puși înainte spre laudă, ca pe alți îngeri în trup.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Făpturilor cerești laude se cuvine; iar celor Dumnezeiești numai cântarea îngerească le este potrivită; că îndumnezeiți au fost, prin împărtășire, ca cei ce au avut întru sine viețuind și grăind pe Dumnezeu Cel Adevărat și după fire Unul.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pomenirea drepților cu laude o săvârșește de Dumnezeu insuflata adunare, cu care și Maica lui Dumnezeu, ca o Conducătoare Tare a lor, cu cuviință împreună se preamărește; fiind mai presus de rânduiala cea de la sfârșit și de cea de la început și de cea de la mijloc și împărtășindu-se de bună laudă.

Catavasie, glasul al 3-lea:

Pământul cel roditor de adâncime uscat l-a trecut, oarecând, soarele; căci ca un zid s-a închegat apa de amândouă părțile, trecând poporul marea pedestru și lui Dumnezeu cu plăcere cântând: să cântăm Domnului căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel Ce ai întărit cerurile…

Stih: Sfinților Ierarhi, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Îndreptătorii obiceiurilor și chivernisitorii sufletelor; izbăvitorii cei de obște ai oamenilor, care și chipurile faptelor și ale cuvintelor ne-au arătat nouă; învățătorii cei străluciți ai vieții cu strălucire să fie lăudați.

Stih: Sfinților Ierarhi, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Duhul lui Dumnezeu a umplut pe Sfântul Vasile de știință; din limbile cele de foc Sfântul Grigorie a avut una și foc de cuvinte înalte a suflat; iar gura lui Hristos în Sfântul Ioan a grăit.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Pe înțelepciunea veacului de acum, nimicită cu adevărat, nebunia propovăduirii o are supusă sieși și ca o roabă slujindu-i, că darul înțelepciunii pe învățători, ritori îi arată.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce S-a Sălășluit în pântecele Preacuratei Fecioare, face sufletele Sfinților celor purtători de Dumnezeu, locaș Luiși; și ne tâlcuiește nouă, prin gurile lor, Tainele cele cu privire la Maica Sa.

Catavasie:

Întărirea celor ce nădăjduiesc spre Tine, întărește Doamne, Biserica Ta, pe care ai câștigat-o cu Scump Sângele Tău.

Cântarea a 4-a. Irmos: Tu ești Tăria mea, Doamne…

Stih: Sfinte Ierarhe Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stâlp de foc povățuitor poporului credincios și arzând pe vrăjmașii credinței, mântuind neamurile cele ce-l urmau cu tărie, Marele Vasile așa s-a arătat; deci să îndrăznească și să biruiască Biserica lui Hristos, îmbogățită fiind cu un apărător ca acesta.

Stih: Sfinte Ierarhe Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Desfătare limbii și dulceață la tot auzul a ajuns cuvântul tău, Sfinte Grigorie; mana vieții, roua dulceții, mierea din piatră, îngerilor cerească pâine; care îndeamnă a se sătura de nesățioasa ei dulceață și care umple de desfătare pe cei ce se împărtășesc cu ea.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Râul darurilor Duhului s-a umplut până la revărsare și fața cea frumoasă a pământului se udă ca dintr-un izvor de desfătare, din gura cea de aur; veselind și îngrășând toată cetatea lui Hristos, cu săltările Dumnezeieștilor valuri.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fire simplă, îngăduind împreunarea și arătându-se mai presus de amestecare, cei trei de Dumnezeu purtători învățători au mărturisit în Fiul tău, Stăpână, două voințe și două lucrări, cunoscând pe Cel Ce este în două firi.

Catavasie:

Acoperit-a cerurile bunătatea Ta, Hristoase; că ieșind din Chivotul Sfințirii Tale, din Maică Nevătămată, în Biserica Slavei Tale Te-ai arătat ca Prunc în brațe purtat; și s-au umplut toate de lauda Ta.

Cântarea a 5-a. Irmos: Pentru ce m-ai lepădat…

Stih: Sfinților Ierarhi, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe înțelepții cunoscători ai lucrurilor celor Dumnezeiești și omenești, care cu iubire de adevăr firile celor ce sunt ni le-au lămurit nouă și ne-au făcut cunoscut tuturor pe Ziditorul acestora, precum se cuvine, cu glasuri de mulțumire să-i răsplătim.

Stih: Sfinților Ierarhi, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Amărăciunea și gustul cel rău al leacurilor celor spre mântuire le-au îndulcit Dumnezeieștii tămăduitori ai sufletelor, cu farmecul, cu meșteșugirile și cu darurile înțeleptelor cuvinte; îndulciți-vă toți dreptcinstitorii de Dumnezeu și veselindu-vă, mântuiți-vă.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Tace tot cuvântul, când propovăduitorii de Dumnezeu grăiesc de cele Dumnezeiești; și Legea cea nouă se ridică mai presus de cea veche, punând înainte cinstitele tăblițe ale celor legiuite în ea; după care se îndrumează toată adunarea credincioșilor.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe făpturile cele nemuritoare le-a întrecut firea muritoare, întru sfințenie; și Fecioara a covârșit pe Îngerii cei fără de trup, ca Una ce a născut pe Dumnezeu, Împăratul Îngerilor; către Acela a privi nu le este cu putință.

Catavasie:

Când a văzut Isaia, în vedenie, pe Dumnezeu pe Scaun Preaînalt, de Îngerii Slavei înconjurat, a strigat: vai mie, ticălosul! că am văzut mai înainte pe Dumnezeu Întrupat, pe Cel Ce stăpânește pacea și lumina cea neînserată.

Cântarea a 6-a. Irmos: Curățește-mă, Mântuitorule…

Stih: Sfinților Ierarhi, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Treimea în Unime, Dumnezeu a O numi ne-am învățat; și Unimea, Treime a O lăuda am primit de la părinți; și am învățat a ne închina unei Firi în Trei Ipostasuri.

Stih: Sfinților Ierarhi, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvântul era întru început la Tatăl, împreună fără de început; și Duhul împreună cu Fiul era, dar din Tatăl; O Dumnezeire Neamestecată și de aceeași Fire, precum grăiesc Dumnezeieștii propovăduitori.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Unesc și despart pe cele ce cu unire sunt despărțite: Unul Nedespărțit înțeleg și Trei îmi închipui; pe trei dascăli de Dumnezeu purtători primesc, care așa m-au învățat să cred.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fără maică mai înainte de trup a fost și fără de tată după Întrupare; și este Fiu al Tatălui și al Maicii, Cel Ce se cheamă așa; amândouă acestea sunt mai presus de minte; că la Dumnezeu sunt cu putință cele mai minunate dintre lucruri.

Catavasie:

Strigat-a Ție bătrânul, văzând cu ochii mântuirea, care a venit popoarelor de la Dumnezeu: Hristoase, Tu ești Dumnezeul meu.

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Pe propovăduitorii cei tari…

Pe Sfinții propovăduitori și Dumnezeiești vestitori, pe căpetenia învățătorilor Tăi, Doamne, i-ai primit întrudesfătarea și odihna bunătăților Tale. Că ai primit ostenelile acelora și moartea mai vârtos decât arderile de tot; Cel Ce Însuți preamărești pe Sfinții Tăi.

Cântarea a 7-a. Irmos: De pogorârea lui Dumnezeu…

Stih: Sfinților Ierarhi, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Stâlpi de fapte bune și de înțelepciune, văzuți și auziți, care tac și strigă, au fost grăitorii de Dumnezeu, în cuvânt și în faptă, îndemnându-ne a striga: Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri.

Stih: Sfinților Ierarhi, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Graiurile lui Dumnezeu care tună de sus, în chip minunat, strălucirile fulgerelor și cuvintele voastre, înțelepților, primind, cântăm laolaltă cu voi și împreună cu voi grăim: Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Din limbile cele de piatră va fi aruncată grindina, care va sfărâma învățăturile cele putrede, de va îndrăzni cineva să stea în mijlocul grăitorilor de deșertăciune, negrăind cu dreptate: Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Întru tine, Fecioară, S-a Sălășluit și după naștere Fecioară te-a lăsat Cel Ce schimbă stihiile și preface firile, precum voiește. Către Care strigăm, împreună cu tine, cea cu totul fără prihană: Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri.

Catavasie:

Pe Tine, Cel Ce ai răcorit în foc pe tinerii cei ce Dumnezeu Te-au numit și în Fecioară Nestricată Te-ai Sălășluit, Dumnezeu Cuvântul, Te lăudăm, cântând cu dreaptă credință: Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri.

Cântarea a 8-a. Irmos: De șapte ori cuptorul…

Stih: Sfinților Ierarhi, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe care Dumnezeu i-a împreunat într-o unire deopotrivă de cinstită, cei ce îi laudă să nu-i despartă; ci, socotindu-i întocmai întru aceleași daruri, întocmai să-i și învrednicească de laude, dulce cântând: tineri binecuvântați, preoți lăudați, popoare preaînălțați pe Hristos întru toți vecii.

Stih: Sfinților Ierarhi, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Puternicii și nebiruiții ostași ai Dumnezeirii și adevărații apărători ai adevărului, cercetând bine adâncurile Duhului, au scos de acolo minunatele cunoștințe despre Dumnezeu și au învățat a cânta: popoare preaînălțați pe Hristos întru toți vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul.

De pe cer doi luminători preamari luminează unul după altul partea de sub soare; iar de pe pământ mai luminat luminează toată lumea trei preamari luminători: Sfinții Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur; aceștia strălucesc deopotrivă unul cu altul și cântând împreună: popoare preaînălțați pe Hristos întru toți vecii.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pentru noi a fost Întruparea și Cinstitele Patimi; pentru noi Dumnezeu împreună cu morții a fost; dar, ca Cel Ce a fost liber de patimi, moarte n-a gustat; ci, numai cu trupul cel muritor s-a împărtășit și de Patimi și de moarte. Pe Acesta Îl preaînălțăm întru toți vecii.

Catavasie:

Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii.

În focul cel mistuitor uniți fiind tinerii, cei ce au fost cei dintâi în cinstirea de Dumnezeu, dar de văpaie nefiind vătămați, cântare Dumnezeiască au cântat: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și preaînălțați-L întru toți vecii.

La Cântarea a 9-a. Irmos: Spăimântatu-s-a de aceasta…

Stih: Mărește, suflete al meu, pe cei trei păstori ai Preasfintei Treimi.

Virtutea Treimii s-a Înălțat și toate le-a umplut de Slavă: o altă văpaie a strălucit nouă cu întreite lumini, ca o răsfrângere de lumină a Ei, pe cereștii povățuitori în Taine. Prin care ne îndreptăm către Dumnezeiasca cugetare cea înaltă, noi, cei drept cinstitori de Dumnezeu.

Stih: Mărește, suflete al meu, pe cei trei mari luminători, de trei ori mai luminoși decât soarele.

Nu este un al doilea între aceștia trei; că fiecare își poartă vrednicia lui, nimeni întâiul părând și pe cei deopotrivă cu cinstirea înfrângând; ci, mai vârtos își împart unul altuia biruința, cu mare bucurie. Că nu încape între dânșii îndrăzneala pizmuirii, care strică buna înțelegere.

În loc de: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Stih: Mărește, suflete al meu, Stăpânia Dumnezeirii Celei în Trei Ipostasuri și Nedespărțită.

Dreapta cinstire de Dumnezeu care a arătat pe părinți fii ai Săi întâi-născuți, naște printr-înșii fii, după Lege, fără prihană și desăvârșiți prin Duhul, Cel Ce a grăit întru dânșii; aceștia cer să se păzească pacea până în sfârșit, pe care de la dânșii au moștenit-o.

În loc de: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Stih: Mărește, suflete al meu, pe cea mai Cinstită și mai Preamărită decât Oștile cele de sus.

Fiu al Dumnezeului Celui Viu a propovăduit pe Fiul tău, Maică Fecioară, căpetenia înțelepților dascăli, nu de trup și de sânge fiind povățuită în această Taină, ci de descoperirea Tatălui. Pentru aceasta, învățând să te cunoaștem pe tine Fecioară și Maică și Născătoare de Dumnezeu, te-a mărit

Catavasie:

Stih: Născătoare de Dumnezeu, Nădejdea creștinilor, acoperă, apără și păzește pe cei ce nădăjduim în tine.

În Lege, în umbră și în Scriptură închipuire vedem noi credincioșii; toată partea bărbătească ce deschide pântecele Sfânt lui Dumnezeu este. Deci pe Cuvântul Cel mai înainte Născut, pe Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel Întâi-Născut din Maică, fără ispită bărbătească, Îl slăvim.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul…

Pe marii luceferi cei purtători de lumină, turnurile Bisericii cele neclintite, într-un glas să-i lăudăm noi, cei ce ne îndulcim laolaltă de bunătățile, de cuvintele și de darul lor. Pe Înțeleptul Ioan Gură de Aur și pe Marele Vasile, împreună cu Sfântul Grigorie, strălucitul teolog; către care să și glăsuim, strigând din inimă: Preamăriților Trei Ierarhi, rugați-vă lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea voastră.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul…

Luând înțelepciune de la Dumnezeu ca niște alți trei Apostoli ai lui Hristos, cu cuvântul cunoștinței ați întocmit dogmele, pe care mai înainte de cuvinte meșteșugite le-au așezat pescarii, întru cunoștință, cu Puterea Duhului. Că așa se cădea credinței noastre celei drepte să ajungă la întocmire. Pentru aceasta toți strigăm către voi: rugați-vă lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce prăznuiesc, cu dragoste, sfântă pomenirea voastră.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul…

Sufletul meu cel smerit, care, ca o corabie fără cârmaci, se afundă în zbuciumul valurilor ispitelor vieții și sub povara păcatelor se vede în primejdie să ajungă în adâncul iadului, întâmpină-l Fecioară, de Dumnezeu Născătoare, cu mireasma rugăciunilor tale, liniște dându-i și din primejdii smulgându-l. Că tu ești Liman Neînviforat; roagă-te Fiului tău și Dumnezeu să-mi dăruiască mie iertare de greșeli, că pe tine te am Nădejde eu, netrebnicul, robul tău.

About the author

Related posts

Comments

No comments