Blog

header image
2 marzo, 2024 @ 08:31 by admin

Paraclisul Sfântului Nicolae Planas – ocrotitorul celor căsătoriți


În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! (cu trei închinăciuni)

Psalmul 142:

1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi‑mă, întru dreptatea Ta.
2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu‑i drept înaintea Ta.
3. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu‑m‑a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri.
4. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu.
5. Adusu‑mi‑am aminte de zilele cele de demult; cugetat‑am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m‑am gândit.
6. Întins‑am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat.
7. Degrab auzi‑mă, Doamne, că a slăbit duhul meu, nu‑Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt.
8. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea; arată‑mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.
9. Scapă‑mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne.
10. Învață‑mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu; Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății.
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește‑mi viață, întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu.
12. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (cu trei închinăciuni)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. (de trei ori)

Tropar, glasul al 4-lea:

Săltați acum popoare bătând din palme cu tărie și primiți pe Sfântul cel vestit între Sfinți, pe Nicolae Naxiotul, pe primitorul cel călduros al tuturor celor ce i se roagă și pârga cea dumnezeiască a tuturor preoților; pe cel care în vremurile din urmă a bineplăcut lui Dumnezeu.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Săltați acum popoare bătând din palme cu tărie și primiți pe Sfântul cel vestit între Sfinți, pe Nicolae Naxiotul, pe primitorul cel călduros al tuturor celor ce i se roagă și pârga cea dumnezeiască a tuturor preoților; pe cel care în vremurile din urmă a bineplăcut lui Dumnezeu.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50:

1. Miluiește‑mă, Dumnezeule, după mare mila Ta.
2. Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea.
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește.
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea.
5. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu.
6. Că iată, întru fărădelegi m‑am zămislit și în păcate m‑a născut maica mea.
7. Că iată, adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi‑ai arătat mie.
8. Stropi‑mă‑vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă‑vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi.
9. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se‑vor oasele mele cele smerite.
10. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge‑le.
11. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele.
12. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu‑L lua de la mine.
13. Dă‑mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește.
14. Învăța‑voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce.
15. Izbăvește‑mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura‑se‑va limba mea de dreptatea Ta.
16. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta.
17. Că de ai fi voit jertfă, Ți‑aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
19. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului.
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Cântarea 1, glasul al 8-lea:

Irmos: „Apa trecând-o ca pe uscat…”

Stih: Sfinte Părinte Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vlăstarul cel ales al Naxului și moștenitorul cel sfințit al Raiului, sădit fiind de mic, Părinte, în curțile Domnului cele sfinte, ai adunat cu îmbelșugare, belșug de roade nemuritoare.

Chemat ai fost din pruncie, spre a Domnului slujire, și fără murmur ai purtat, ca un preot adevărat, jugul cel ușor și bun al preablândului Stăpân.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Dăruiește-mi harul tău, Părinte, înțelepciune și luminare minții, ca să laud în cântări ale tale îndurări.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Fiind bun și milostiv, Părinte Nicolae, roagă-te neîncetat de Dumnezeu Născătoarei, să ridice de pe sufletele noastre, sarcina mulțimii de păcate.

Cântarea a 3-a:

Irmos: „Doamne, Cel ai făcut cele de deasupra…”

Făcându-te asemenea Serafimilor prin slujba privegherilor, și trăind ca un neagonisitor, te-ai îmbogățit cu rodul ostenelilor.

Umplându-te de dumnezeiască râvnă, ai săvârșit Liturghia cea sfântă, pe care în fiece zi vreme de cincizeci de ani neîncetat o ai înălțat.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Pâraie de lacrimi vărsând, și văpaia patimilor tale stingând, ai ajuns la limanul cel lin, de unde te roagă, Cuvioase, pentru sufletele noastre.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Stăpână de Dumnezeu născătoare, mângâierea celor ce sunt în întristare, nu înceta a te ruga pentru noi, cei cufundați în nevoi, ca să dobândim prin tine, sufletelor mântuire.

Următoarele stihiri se zic după Cântarea a 3-a și a 6-a:

Părinte Nicolae, Cuvioase, primind Har de la Dumnezeu, cere nouă îndreptare și sufletelor luminare.

Dumnezeiescule Părinte, a Naxului odraslă sfântă, caută spre întinăciunea inimii mele și șterge urâciunea păcatelor mele.

Cântarea a 4-a:

Irmos: „Am auzit Doamne, taina rânduielii Tale…”

Toată mâhnirea ai alungat când Dumnezeu te-a încercat, căci rămânând fără soție, ai ales alta-nsoțire, a monahilor viețuire.

Lepădând întinăciunea cea trupească, împreună și pe cea sufletească, petrecut-ai viață îngerească, și te-ai ridicat mai presus de lume, pe care nu o uita în rugăciune.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Umblând prin ropot de ape multe, neudat ai ajuns la biserica ta, Sfinte, unde te-ai înălțat prin rugă sfântă, ca un vultur ce spre ceruri se avântă.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Milostivește-te spre robii tăi, o, Maică a milostivirii, și ne scoală pe noi din somnul cel greu al nesimțirii, și roagă-te cu îndrăznire pentru a noastră mântuire.

Cântarea a 5-a:

Irmos: „Luminează-ne pe noi. Doamne…”

Pentru multa ta smerenie și mai multa osteneală, dobândit-ai către Domnul minunată îndrăzneală; De aceea nu-nceta din sfințita rugăciune pentru pace între oameni și bunăvoire-n lume.

N-ai dat somn ochilor tăi, nici genelor dormitare, până ce n-ai adunat vistierii nemuritoare. De care ne-mpărtășește și pe noi cei sărăciți, care suntem în păcate și de patimi istoviți.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Dreptar te-ai făcut, Părinte, prin învățăturile tale, care s-au făcut tuturor făclii spre luminare. Arată-mi și mie calea, care, prin ascultare, nerătăcit să mă conducă, la veșnica cămară.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

De râvna cea bună, Stăpână, umple inima mea, ca să mă ostenesc și eu pentru mântuirea mea. Și-mi întărește sufletul, cu buna sprijinire, ca să mă ridic și eu din multa lenevire.

Cântarea a 6-a:

Irmos: „Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul…”

Slujind înaintemergătorului și lui Elisei Proorocul, te-ai învrednicit de harul și binecuvântarea lor, iar mie celui ce îndrăznesc în laude să te cinstesc, dăruiește-mi cu-ndurare a ta binecuvântare.

Rogu-te pe tine, Sfinte, ca prin rugăciunile tale, de cursele vrăjmașului cele multe, degrab să aflu ușurare. Și mă păzește nevătămat de ele, cu a ta apărare.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Slobozește-mă de patimi. Sfinte, și de a ispitelor felurime, de bolile cele ce mă chinuiesc, de moarte și de stricăciune, dăruindu-mi sănătate trupului și a sufletului nepătimire.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, cu rugăciunile tale, cere nouă de la Fiul tău, iertare de greșale și dumnezeiască întărire, să scăpăm de a lumii împătimire.

Apoi troparele de după Cântarea a 3-a:

Părinte Nicolae, Cuvioase, primind Har de la Dumnezeu, cere nouă îndreptare și sufletelelor luminare.

Dumnezeiescule Părinte, a Naxului odraslă sfântă, caută spre întinăciunea inimii mele și șterge urâciunea păcatelor mele.

Doamne miluiește (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

glasul al 6-lea:

Părinte de trei ori fericite, slujitor neobosit al Tainelor celor sfinte, priveghetor neobosit la rugăciune și liturghisitor plin de râvnă al Jertfei celei fără de sânge, stâlp al răbdării și al sărmanilor părinte, pildă de smerenie și pentru lume rugător fierbinte, nu înceta Nicolae Sfinte milostiv a-L face pe cerescul Părinte, pentru sufletele noastre cele prihănite.

EVANGHELIA

1. Și erau de față în acel timp unii care-I vesteau despre galileienii al căror sânge Pilat l-a amestecat cu jertfele lor.
2. Și El, răspunzând, le-a zis: Credeți, oare, că acești galileieni au fost ei mai păcătoși decât toți galileienii, fiindcă au suferit aceasta?
3. Nu! zic vouă; dar dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel.
4. Sau acei optsprezece inși, peste care s-a surpat turnul în Siloam și i-a ucis, gândiți, oare, că ei au fost mai păcătoși decât toți oamenii care locuiau în Ierusalim?
5. Nu! zic vouă; dar de nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel.
6. Și le-a spus pilda aceasta: Cineva avea un smochin, sădit în via sa și a venit să caute rod în el, dar n-a găsit.
7. Și a zis către vier: Iată trei ani sunt de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l; de ce să ocupe locul în zadar?
8. Iar el, răspunzând, a zis: Doamne, lasă-l și anul acesta, până ce îl voi săpa împrejur și voi pune gunoi.
9. Poate va face rod în viitor; iar de nu, îl vei tăia.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

glasul al 2-lea:

Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, Nicolae. Milostive, curătește mulțimea greșalelor noastre.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curătește mulțimea greșalelor noastre.

Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta…

glasul al 6-lea:

Din fragedă copilărie ți-ai afierosit inima lui Dumnezeu pe care L-ai iubit, și dorind să petreci viață îngerească ai primit slujirea preoțească, și covârșind pe mulți în nevoința privegherii, la Cer te-ai ridicat prin virtutea răbdării. Pe Dumnezeu roagă-L preabunule Părinte, să ne păzească de nevoi și ispite.

Cântarea a 7-a:

Irmos: „Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon…”

Celor ce te lăudăm pe tine, purtătorule de Dumnezeu, Părinte, fă-te grabnic ajutător și din primejdii izbăvitor, ca să cântăm noi, păcătoșii: Bine ești cuvântat Dumnezeul Părinților noștri.

Lepădându-te de bogățiile vieții, Părinte, ai umblat pe urmele Domnului cele sfinte, Căruia cu credință i-ai cântat: Dumnezeule, bine ești cuvântat.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Inima ta cea curată de dragostea Domnului învăpăiată, ca o făclie în întuneric s-a arătat și cu vrednicie a cântat: Dumnezeule, bine ești cuvântat.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Stăpână de Dumnezeu născătoare, roagă-te împreună cu Sfântul Nicolae, lui Hristos bine să-I plac și să-I cânt neîncetat: Dumnezeule, bine ești cuvântat.

Cântarea a 8-a:

Irmos: „Pe împăratul ceresc…”

Smerindu-ti trupul tău, Părinte, prin posturi, privegheri și pătimiri multe, ai ajuns prin văzduh mergător și cu îngerii împreună-vorbitor.

Cum nu ne vom minuna noi smeriții, de credința ta cea mare, Sfinte? Căci închinându-te Sfinților din biserica ta și ale lor picioare neajungând a le săruta, aceia cu dragoste spre tine coborau.

Binecuvântăm pe Tatăl…

Pe cei ce se închină în biserica ta și pe toți cei ce-ți cinstim pomenirea, nu ne trece cu vederea, Părinte, ci ne dăruiește binecuvântare și-ntărire.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Caută Fecioară de Dumnezeu născătoare spre duhovniceștii fii ai Părintelui Nicolae și te roagă Fiului tău, să-i păzească de ispita celui rău.

Cântarea a 9-a:

Irmos: „Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu,…”

Împreună-locuitor cu îngerii te-ai făcut când cu moarte cuvioasă către Domnul ai trecut, pe Care roagă-L, Părinte Nicolae, să ne dăruiască iertare de greșale.

A credincioșilor aleasă mulțime ce de pretutindeni aleargă la tine, îți cântă și te laudă neîncetat, ca pe un prieten al lui Hristos adevărat.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

În toată latura drept-slăvitoare a ajuns vestea isprăvilor tale, pentru aceasta cu toții aleargă la tine mișcați de dragoste fiiască, ca de mângâiere dumnezeiască să se învrednicească.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

O, Maică Preacurată, primește-mi ruga cea săracă și o du pe ea Fiului tău, rugându-L să mă izbăvească de înșelăciunea celui rău.

Apoi: Cuvine-se cu adevărat…

Și acestea:

Pe cel minunat între preoți și neobosit între slujitori, pe cel care vreme de jumătate de veac, Jertfa cea fără de sânge o a înălțat, pe Nicolae cel nou, toți să-l lăudăm.

Pe vlăstarul cel nou al Naxului și liturghisitorul cel sfințit al atenienilor, pe Nicolae Planas, părintele nostru și bineplăcutul lui Dumnezeu, cu laude și cântări acum să-l întâmpinăm.

Pe păstorul cel dumnezeiesc, pe prietenul săracilor, pe iubitorul de privegheri, pe împreună-vorbitorul cu îngerii, toată obștea dreptcredincioșilor cu dragoste să-l lăudăm.

Pe râvnitorul cel nou, pe tăinuitorul Domnului, pe cel ales între preoți, pe liturghisitorul cel neobosit, pe mijlocitorul păcătoșilor, pe Sfântul cel de curând arătat, cu dragoste lăudându-l să-l cinstim.

Cu născătoarea de Dumnezeu, cu înaintemergătorul Domnului, cu Apostolii, cu Mucenicii, cu Cuvioșii și cu toți Sfinții, roagă-te lui Dumnezeu, Părinte Nicolae, pentru sufletele noastre.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.About the author

Related posts

Comments

No comments