Blog

header image
22 abril, 2021 @ 16:17 by admin

Canon de rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință

Troparul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, glasul al 4-lea:

Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci ocrotitor, celor bolnavi doctor, împăraților ajutător, purtătorule de biruință, Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Troparul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, glasul al 4-lea:

Cu nevoință bună te-ai nevoit prin credință, purtătorule de chinuri al lui Hristos și păgânătatea chinuitorilor ai mustrat și jertfă bine primită lui Dumnezeu te-ai adus. Pentru aceasta și cunună de biruință ai luat; și cu rugăciunile tale, sfinte, tuturor le dai iertare de greșeli.

Cântarea 1, glasul 1. Irmos: Ziua Învierii…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mai presus decât soarele a strălucit pomenirea ta acum, mucenice înarmat al lui Hristos. Căci ca niște raze prealuminoase, strălucirile minunilor în tot pământul strălucit le-ai vărsat, de lumină purtătorule, Sfinte Mare Mucenice Gheorghe.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Însuți oștitorule, mult biruitorule, luptătorule al lui Hristos, dă-mi mie ca să laud luptele și vitejiile tale, pe care le-ai suferit bărbătește, aprins de dorul lui Hristos, înțelepte, Căruia și viezi, bucurându-te.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un nou David viteaz te-ai arătat în războaie, îndemânatic cu mâna. Că precum acela pe Goliat, așa și tu pe protivnic l-ai biruit, surpându-l cu săgețile cuvintelor tale, Încununate Gheorghe.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Cât este de înfricoșătoare, de negrăit și minunată nașterea ta cea frumoasă, Fecioară. Căci ca pe un Prunc pe Dumnezeu Cel cu totul Desăvârșit L-ai alăptat la sân trupește; uimitoare auzire: Hrănitoarea de Prunc, Maică fără de bărbat.

Cântarea a 3-a. Irmos: Veniți să bem băutură…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucitu-ne-a nouă întru tot lăudata pomenire a slujitorului lui Hristos, cea împreună mergătoare cu Învierea Lui. Întru care adunându-ne credincioșii, luminat să prăznuim.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Veselește-te pământiile și cerule, munții și toate dealurile săltați, pentru că râuri de minuni varsă nouă de sus, Mucenicul Gheorghe.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tot pământul și semințiaomenească și cerul împreună se bucură și Oastea îngerească, că cel dintâi ostaș al lui Hristos, Marele Mucenic Gheorghe, acum de pe pământ merge la cer.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Veselește-te și te bucură, Marie, că de a și trecut ieri ca o sabie prin inima ta Crucea Fiului tău, dar ca dintr-o cămară din mormânt a răsărit.

Cântarea a 4-a. Irmos: La Dumnezeiasca strajă…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întrecut-a pe împărăteasa dinspre miazăzi, cea mai dinainte, înțelepte, Împărăteasa Alexandra acum, că uimită fiind a alergat la înțelepciunea ta. Pentru aceasta stă împreună cu tine, mucenice, de-a dreapta lui Dumnezeu, ca o împărăteasă.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dovedirile cuvintelor tale nesuferindu-le păgânul, a poruncit să te bată peste gură, Sfinte Mucenice Gheorghe; măcar că aceasta era lovită, ca un chimval împotrivă a răsunat, strigând: Singur Hristos este Dumnezeu Adevărat.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adevărate prieten al lui Hristos și mai marele luptătorilor Lui, prealuminate luminător al lumii, stea prealuminoasă, sfeșnic preastrălucitor, păzitorule neadormit al celor ce te cinstesc pe tine, păzește-ne pe noi, Sfinte Mare Mucenice Gheorghe.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Iată ai și născut Curată și Fecioară ai rămas întru aceasta. Minune mult minunată cu adevărat, înfricoșătoare, străină aurire! Că pe Dumnezeu, Împăratul tuturor, purtându-L în brațele tale, la sân L-ai alăptat ca pe un Prunc, pe Hristos Dătătorul de hrană, Fecioară.

Cântarea a 5-a. Irmos: Să mânecăm cu mânecare…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cinstită Învierea Mântuitorului, cea de praznic, o laudă Biserica săltând și mutarea purtătorului de lupte acum cântând. Căci aceste două bunătăți împreună merg.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mărește străină minunea ta, izvorâtorule de minuni, bunul Glicherie, al cărui bou cu minune l-ai înviat și pe el Domnului tău jertfă vie l-ai adus.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca să laud mărirea ta umple-mi gura mea de laudă, dând har și minții mele, Sfinte Mucenice Gheorghe. Că se bucură duhul meu când cântă ție.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Preacurată, cum ai fost Hrănitoare de Prunc cu lapte și Fecioară mai presus de cuvânt, nu mă pricep de această a ta înfricoșătoare Taină! Deci cinstind nașterea ta, mă închin ție, Preasfântă a mea Stăpână.

Cântarea a 6-a. Irmos: Pogorâtu-Te-ai…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Iată ție și o rândunea veselă, pe Sfântul Mucenic Gheorghe, de Dumnezeu adunat popor! Te umple pe tine de harul primăverii în chip minunat. Deci împreună bucurati-vă cu bucuria lui toți.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Chinurile aspre ale grelelor încercări suferindu-le, acelea le-ai socotit ca pe niște desfătări, răbdând și cântând Domnului, mărite; glasul rugăciunilor tale, ca întru o învârtire de tunet a răsunat.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Veselește-te și saltă ceată a luptătorilor, aflând acestei prăznuiri de acum începător pe Sfântul Gheorghe și vă bucurați împreună cu dânsul ca David, că a Domnului este ziua aceasta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Și ai născut și iarăși Curată eștica și întâi, înfricoșătoare și de negrăit naștere, Maică Fecioară care nu știi de mire, pe Cel mai presus de ani; Care S-a făcut Prunc precum suntem noi, născându-L mai presus de minte.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălțat…

Lucrat fiind de Dumnezeu, te-ai arătat lucrător preacinstit al dreptei credințe, spicele virtuților adunându-ți. Că semănând cu lacrimi, cu veselie seceri și luptând cu sânge pe Hristos ai luat. Și cu rugăciunile tale sfinte, dai tuturor iertare de greșeli.

Cântarea a 7-a. Irmos: Cel Ce a mântuit pe tineri…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Doresc a lăuda minunile tale și iarăși mă sfiesc; căci dacă vreau să le număr, ele sunt mai mult decât nisipul la număr. Deci primește, luptătorule, această a mea scurtă laudă.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu este nici pământ, nici mare, nici cetate, nici pustietate, unde să nu se verse cu adevărat izvoarele cele pline ale minunilor tale, mucenice; că numele tău cel minunatul în tot pământul se cântă.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Se miră Oastea Îngerească de lupta ta, voievodule, de tine uimindu-se Împăratul îngerilor a iubit frumusețea ta, mucenice. Pentru aceasta împreună cu Dânsul pururea a împărați te-a învrednicit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Prealuminate Cort cel de Dumnezeu Lucrat, Sfeșnice cu totul de aur, Năstrapă, Chivotule, Biserică în care Dumnezeu locuiește, Toiag care minunat ai odrăslit, Maică fără de bărbat, pe noi cei ce te rugăm păzește-ne, Fecioară, Ceea ce ești cu multe numiri.

Cântarea a 8-a. Irmos: Această numită…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cântări ca niște flori cu bun miros culegând din alt rai, adică din Psaltirea cea de Dumnezeu însuflată, veniți să împletim mucenicului cunună luminoasă din cântări împletită, că a biruit surpând puterea satanei.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vino de spune făcătorule de cântări, proorocule, dreptul acela, care a înflorit ca finicul, cine și care este? Mult lăudatul Mucenic Gheorghe este pom cu dulce roadă adevărată, de inimi hrănitor.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vino, arată-te, întâmpină-ne pe noi cuibul tău, ca un vultur cu aripile de aur încălzindu-ne, pururea ne sprijinește, întinzându-ți aripile tale, că bine este sub umbra ta a ne odihni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Iată, Aceea pe care mai înainte ai vestit-o, Proorocule, Fecioara care a zămislit fără de sămânță, Împărăteasa și Doamna. Și ca o Maică a născut pe Împăratul tuturor, rămânând cu totul fără stricăciune: Minune Străină este nașterea ta, Fecioară.

Cântarea a 9-a. Irmos: Luminează-te, luminează-te…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rouă preadulce munților picurați; și tu mai ales muntele cel sfânt saltă. Dănțuiește acum și te bucură luminat, că ai aflat prea puternic păzitor de munte, pe Marele Mucenic Gheorghe.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Laudă acum împreună toate moștenirile neamurilor, binecuvântează, cântă și cu un glas strigă: Bucură-te, Mântuitorule și bucuria credincioșilor. Bucură-te și tu, lauda purtătorilor de lupte, Sfinte Gheorghe Preaminunate.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Loviturile cu toiege, strujirile și bătăile cu vine de bou, încălțămintea cea de fier, groapa cu varul le cinstesc, și altele câte ai răbdat, pătimind, mucenice al lui Hristos, toate le fericesc și roata o sărut.

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Sfântul Dimitrie Mucenice,împreună cu Lăudatul Mucenic Gheorghe, că amândoi sunteți buni, nici acum nu părăsiți, păzind locul acesta pururea. Și toate mulțimile încercărilor împrăștiați-le amândoi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Mărirea, Frumusețea și Podoaba credincioșilor, Desfătarea îngerilor și Mântuirea lumii, Preacurată Maica lui Hristos Dumnezeu, pe cei ce aleargă la Acoperământul tău, păzește-i, Stăpâna mea.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul…

Cu chipurile dreptei credințe bărbătește purtându-te și înșelăciunea păgânătății surpând, mucenice, ai călcat cutezanțele vrăjmașului și cu Dumnezeiască râvnă mintea aprinzându-ți, ai stins semeția tiranilor cea fără de Dumnezeu. Pentru aceasta după vrednicie ai luat cunună, răsplătire pentru chinuri și dai tămăduiri celor ce aleargă la tine cu credință, purtătorule de biruință, Sfinte Mare Mucenice Gheorghe. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul…

Bogăția de jos, cea de pe pământ, împărțind-o tuturor, mucenice înțelepte, ai moștenit Bogăția cea Cerească cu ostenelile tale; căci cu Preacurata Cruce ca și cu o platoșă te-ai îmbrăcat și cu ea ai rușinat cutezanța tiranilor. Pentru aceasta cu rugăciunea dai celor ce te roagă pe tine Dumnezeieștile daruri și hărăzirile de tămăduiri, purtătorule de biruință, Sfinte Mare Mucenice Gheorghe. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce prăznuiesc, cu dragoste sfântă pomenirea ta.

About the author

Related posts

Comments

No comments