Blog

header image
7 septiembre, 2021 @ 17:56 by admin

Canon de rugăciune la Praznicul Nașterii Maicii Domnului

Tropar la Praznicul Nașterii Maicii Domnului, glasul al 4-lea:

Nașterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea; că din tine a Răsărit Soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru. Și dezlegând blestemul, a dat binecuvântare; și stricând moartea, ne-a dăruit nouă viață veșnică.

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Celui Ce a sfărâmat războaie cu brațul Său și a trecut pe Israel prin Marea Roșie, să-I cântăm Lui, ca Mântuitorului nostru Dumnezeu, că S-a preamărit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Să dănțuiască toată făptura, să se veselească și David, căci din sămânța lui a ieșit Toiag, care poartă Floare pe Domnul și Mântuitorul tuturor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Sfânta Sfintelor, încă Pruncă fiind, este primită în cele Sfinte dinăuntru, ca să fie hrănită din mâna îngerului. Deci, toți cu credință împreună să prăznuim nașterea ei.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Stearpă a fost Sfânta Ana, dar nu de tot fără fii; căci din neamuri s-a rânduit mai înainte a fi maică Fecioarei, din care a Răsărit Ziditorul fapturirii în chip de Rob.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Pe tine, Mielușeaua cea Neîntinată, care pe Mielușelul Hristos din pântecele tău L-ai adus întru ființa noastră, pe tine cea care te-ai născut din Sfânta Ana toți cu cântări te cinstim.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh (a Preasfintei Treimi).

Pe Cei Trei fără de început măresc, Trei Sfințiri laud, Trei împreună Veșnici într-o Ființă propovăduiesc; căci Unul Dumnezeu în Tatăl și în Fiul și în Duhul se mărește.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cine a văzut vreun prunc fără de tată? Sau unde s-a văzut vreo fecioară mamă? Cu adevărat mai presus de cuget sunt amândouă, Născătoare de Dumnezeu, Preacurată.

Catavasie:

Cruce însemnând Moise, de-a dreptul cu toiagul Marea Roșie a despărțit-o lui Israel, cel ce pedestru a trecut-o. Iar de-a curmeziș lovind marea, a împreunat-o împotriva carelor lui Faraon, deasupra scriind nebiruita armă. Pentru aceea să-I cântăm lui Hristos, Dumnezeului nostru, că S-a preamărit.

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Întăritu-s-a inima mea întru Domnul, înălțatu-s-a fruntea mea întru Dumnezeul meu; lărgitu-s-a gura mea asupra vrăjmașilor mei; veselitu-m-am de mântuirea Ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Binecuvântat este pântecele tău, Sfântă Ana, căci Rod Bun, pe Fecioara ai odrăslit, cea care fără sămânță a născut pe Hrănitorul făpturii și Mântuitorul Iisus.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Pe tine, Ceea ce astăzi te-a născut Sfânta Ana, Toiag Curat din rădăcina lui lesei, care ai Răsărit Floare pe Hristos, toată făptura te fericește.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Pe tine, cea mai Înaltă decât toată făptura, de Dumnezeu Născătoare, arătându-te, Preacurată, Fiul tău, mărește nașterea ta cea din Sfânta și Dreapta Ana și pe toți îi veselește astăzi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Hrănindu-te în Sfânta Sfintelor, Fecioară Preacurată, de Dumnezeu Născătoare, mai presus te-ai arătat decât făptura, pe Ziditorul cu Trup născând.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Ție ne închinăm, Părinte, Cel Ce ești fără început după Ființă; lăudăm pe Fiul Tău Cel fără de ani și cinstim pe Duhul Cel împreună Veșnic; pe câte Trei un Dumnezeu după Ființă.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Dătătorul de lumină și Începătorul vieții omenești, născându-L, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, te-ai arătat Vistierie vieții noastre și Ușă Luminii Celei Neapropiate.

Catavasie:

Toiagul spre închipuirea Tainei se primește, căci cu odrăslire a ales preot; iar Bisericii, celei mai înainte neroditoare, acum a înflorit Lemnul Crucii, spre putere și spre întărire.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, Glasul Tău și m-am temut; că Dumnezeu, Preavecuitor fiind, cu negrăit Sfat Întrupându-Te, ai ieșit din Fecioară; Slavă Pogorârii Tale, Hristoase; Slavă Puterii Tale.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Nașterea cea Preacurată a Născătoarei de Dumnezeu, cu psalmi și cu cântări mărind-o credincioșii, cu credință să ne închinăm lui Dumnezeu, Cel Ce fără minciună S-a jurat lui David că-i va da lui Rod din coapsele sale.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Doamne, Cel Ce pântecele Sarei l-ai deschis și rod la bătrâneți pe Isaac i-ai dat, Însuți și astăzi credincioasei Ana i-ai dăruit Rod de naștere din pântece sterp, pe Maica Ta cea Neîntinată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Auzit-ai, Doamne, rugăciunea mea, zis-a Sfânta Ana, dându-mi Rodul făgăduinței astăzi, pe cea mai înainte Aleasă din toate neamurile, Preacurata și Neîntinata Maică a Ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Împreună cu tine se bucură astăzi lumea, de Dumnezeu Înțelepțită Ana; căci pe Maica Mântuitorului ai născut-o, care din rădăcina lui David odrăslind, Toiag de Putere ne-a adus Floare pe Hristos.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Mărindu-Te pe Tine, Preasfântă Treime, Ceea Ce ești fără de început, Nemăsurată în Ființă, ca Heruvimii strigând cu limba cea de taină: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Cel Ce ești și rămâi, Unul Dumnezeu pururea Veșnic.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Plinitu-s-au, Preacurată, proorocirile grăitorilor de Dumnezeu, ale celor ce cu credință te numesc pe tine Cort, Ușă și Munte Înțelegător, Rug și Toiag al lui Aaron, care ai răsărit din rădăcina lui David.

Catavasie:

Auzit-am, Doamne, Taina iconomiei Tale; înțeles-am lucrurile Tale; și am preamărit Dumnezeirea Ta.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Doamne, Dumnezeul nostru, pacea Ta dă-ne-o nouă; Doamne, Dumnezeul nostru, câștigă-ne pe noi; Doamne, afară de Tine pe altul nu știm, numele Tău numim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Preamărită te-ai născut, Fecioară; în chip de negrăit ai zămislit și mai presus de fire ai născut, o, Preacurată, Ceea ce nu știi de mire! Dumnezeu a primit din tine firea omenească.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Astăzi să se veselească cetele îngerilor, cu cântări să dănțuiască cei din Adam; că s-a născut Toiagul, cel ce a Răsărit Floare pe Hristos, Singurul nostru Mântuitor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Astăzi Eva scapă de osândă și Adam se dezleagă de blestemul cel de demult, întru nașterea ta, Preacurată, strigând: prin tine din stricăciune ne-am mântuit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Mărire Ție, Celui Ce ai mărit pe cea stearpă astăzi; că a născut din făgăduință Toiagul cel pururea Înflorit, din care ai Răsărit, Hristoase, Floarea vieții noastre.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Închinămu-ne Ție, Preasfântă Treime fără de început, Nedespărțită, Ceea ce ești Nezidită, pururea Veșnică și de o Ființă într-o Fire, în Trei Ipostasuri și mai presus de fire Mărturisită pururea.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Făcutu-s-a pântecele tău Masă Sfântă, rămas-a Curăția ta ca și mai înainte Nevătămată, Fecioară; că Hristos, Soarele dreptății, din tine ca un Mire din Cămară a ieșit.

Catavasie:

O, de trei ori Fericite Lemn, pe care S-a Răstignit Hristos, Împăratul și Domnul; prin care a căzut cel ce a înșelat cu lemnul, înșelat fiind de Cel Ce s-a pironit pe tine cu trupul; pe Dumnezeu, Care dă pace sufletelor noastre.

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Ca apele mării, Iubitorule de oameni, cu valurile vieții mă viforesc. Pentru aceasta, ca și Iona strig către Tine, Cuvinte: scoate din stricăciune viața mea, Milostive Doamne.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Lăudăm Sfântă nașterea ta, cinstim și zămislirea ta cea fără de sămânță, Mireasă a lui Dumnezeu, Maică și Fecioară; și împreună cu noi măresc cetele îngerilor și sufletele sfinților.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Pe tine Ceea ce ești Sfânta Sfintelor, înțelepții părinții tăi, Curată, te-au dus în Casa Domnului, să te hrănești cu cinste și să te gătești spre a fi Maică Lui.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Cele sterpe și maicile dănțuiți, îndrăzniți și săltați, cele neroditoare; că cea fără de fii și stearpă, pe Născătoarea de Dumnezeu a odrăslit; care avea să vindece de dureri pe Eva și de blestem pe Adam.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Aud pe David cântând ție: aduce-se-vor fecioare în urma ta, aduce-se-vor în Biserica Împăratului; și împreună cu Dânsul și eu pe tine Fiica Împăratului te laud.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Întru tine Taina Treimii se laudă și se mărește, Preacurată; că Tatăl a binevoit și Cuvântul S-a sălășluit întru tine și Dumnezeiescul Duh pe tine te-a umbrit.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cădelniță de aur ai fost, că Focul în pântecele tău S-a Sălășluit, Cuvântul de la Duhul Sfânt; și cu chip de om din tine S-a văzut Maica lui Dumnezeu Curată.

Catavasie:

În pântecele fiarei celei din apă, Iona palmele întinzându-și în chipul Crucii, mântuitoarea Patimă mai înainte a închipuit-o lămurit; de unde a treia zi ieșind, Învierea cea mai presus de lume a însemnat a lui Hristos Dumnezeu, Cel Ce S-a Răstignit cu Trupul, iar cu Învierea cea de a treia zi lumea a luminat.

CONDAC, glasul al 4-lea.

Sfinții Ioachim și Ana din defăimarea nenașterii de fii, iar Adam și Eva din stricăciunea morții au scăpat, Preacurată, prin Sfântă nașterea ta. Aceasta o prăznuiește și poporul tău, de vina greșelilor mântuindu-se, când striga către tine: cea stearpă naște pe Născătoarea de Dumnezeu și Hrănitoarea vieții noastre.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Cuptorul caldeilor cu foc fiind ars, s-a răcorit prin Duhul, cu ajutorul lui Dumnezeu și tinerii au cântat: Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Prăznuim, Preacurată și cu credință ne închinăm Sfintei nașterii tale celei din făgăduință; căci ne-am izbăvit din blestemul cel strămoșesc prin Hristos, Cel Ce S-a arătat din tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Sfânta Ana acum se veselește și strigă lăudându-se: stearpă fiind, am născut pe Maica lui Dumnezeu. Prin care se dezleagă osândirea Evei și durerea cea din necazuri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Adam a fost dezlegat și Eva dănțuiește și strigă cu Duhul către tine, Născătoare de Dumnezeu. Prin tine ne-am mântuit de blestemul cel de demult, căci Hristos S-a arătat din tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Cele sterpe, nu vă mai mâhniți și cele neroditoare, mângâiați-vă, căci iată, Sfânta Ana, mult roditoare s-a arătat. Și acum, veselindu-vă, maicilor săltați, împreună cu Maica lui Dumnezeu și împreună vă bucurați.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul, întru Unimea Dumnezeirii să-L preamărim. Pe Treimea Cea Preasfântă, Nedespărțită, Nezidită și împreună Veșnică și de o Ființă, să o cinstim.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tu Singură ai născut pe Dumnezeu, Ceea ce ești Fecioară și după naștere; tu firea ai înnoit cu nașterea ta, Marie; tu pe Eva ai dezlegat-o de blestemul cel strămoșesc, Născătoare de Dumnezeu, Curată.

Catavasie:

Nebuna poruncă a tiranului celui păgân, pe popoare le-a tulburat, suflând cu îngrozire și cu hulă urâtă împotriva lui Dumnezeu; însă pe cei trei tineri nu i-a înfricoșat mânia cea de fiară, nici focul cel mistuitor; ci, cu Duh de rouă aducător, ce împotrivă răsuna, împreună cu focul fiind, cântau: Prealăudate Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat.

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Cel Ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Tale; Cel Ce pui mării hotar nisipul și toate le ții, pe Tine Te laudă soarele, pe Tine Te mărește luna, Ție Îți aduce laudă toată făptura, ca Făcătorului tuturor în veci.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Cei Ce ai făcut lucruri preamărite pântecelui celui sterp; Care ai deschis pântecele Anei cel neroditor și i-ai dat ei Rod, Tu, Dumnezeule Sfinte, Trup ai luat din Fecioara cea pururea Înflorită și de Dumnezeu Născătoare.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Cel Ce încui adâncul și-l deschizi pe el; Cel Ce urci apa în nori și dai ploaie; Tu Doamne, ai făcut, ca din rădăcina cea stearpă a Sfintei Ana, să înflorească Rod Preacurat și Toiag, pe Născătoarea de Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Tu, Cel Ce ai dezlegat legăturile cele nedezlegate ale nerodirii de fii; Tu, Cel Ce ai dat celei sterpe Sămânță Roditoare pe Preacurata Maria, din care Fiu Te-ai născut și ca o Odraslă ai crescut; Tu, Doamne, ne-ai dăruit pe Maica Ta, cea după trup Solitoare de venirea Ta la noi, Îndurate.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Ziditorule al cugetelor și Săditorule al sufletelor noastre, Cel Ce pământul cel neroditor, bine roditor l-ai arătat; Tu, brazda cea de demult uscată, îmbelșugată cu bun spic de rod ai lucrat-o pe Ana cea Preasfântă, care a înflorit Preacurat Rod, pe Născătoarea de Dumnezeu.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul.

O, Treime mai presus de Ființă, Unime, împreună fără de început, pe Tine Te laudă și de Tine se cutremură mulțimea îngerilor, cerul și pământul; adâncurile se înspăimântează, oamenii Te binecuvântează, focul slujește Ție, toate făpturile cu frică Te ascultă pe Tine, Treime Sfântă.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

O, preanouă auzire, nașterea fără de sămânță! Maică fără bărbat și Dumnezeu Născut din Fecioară; o, înfricoșătoare vedere; o, zămislire minunată; o, nespusă naștere! Cu adevărat mai presus de gând și de vedere sunt toate.

Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii.

Catavasie:

Binecuvântați, tineri, cei întocmai cu numărul Treimii, pe Făcătorul, Dumnezeu Părintele; lăudați pe Cuvântul, Cel Ce S-a pogorât și focul în rouă l-a prefăcut; și preaînălțați pe Duhul Cel Preasfânt, Care dă viață tuturor întru toți vecii.

La cântarea a 9-a.

Stih: Mărește, suflete al meu, Preaslăvită Nașterea Maicii lui Dumenzeu.

Irmosul:

Pe tine, Ceea ce pe Luminătorul Dumnezeu, Cel Ce a Răsărit mai înainte de soare, Care trupește la noi a venit, din coapsele cele Feciorești în chip de negrăit L-ai Întrupat; Binecuvântată, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih: Mărește, suflete al meu, Preaslăvită Nașterea Maicii lui Dumenzeu.

Irmosul:

Cel Ce popoarelor celor neascultătoare din piatră tare a izvorât ape, neamurilor celor bine ascultătoare le dăruiește din coapse sterpe Rod spre veselie nouă, pe tine, Maica lui Dumnezeu Preacurată, pe care după vrednicie te mărim.

Stih: Mărește, suflete al meu, Preaslăvită Nașterea Maicii lui Dumenzeu.

Irmosul:

Pe tine, Ceea ce ești Pierzătoarea strașnicei osândiri de demult, Îndreptătoarea strămoașei și Pricina apropierii neamului omenesc către Dumnezeu, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Glasul al 8-lea.

Stih: Mărește, suflete al meu, pe Ceea ce s-a născut din cea stearpă, pe Fecioara Maria.

Irmosul:

Străin lucru este mamelor fecioria, străină este și fecioarelor nașterea de fii. Iar întru tine, Născătoare de Dumnezeu, amândouă s-au rânduit. Pentru aceasta, toate semințiile pământului pe tine neîncetat te mărim.

Stih: Mărește, suflete al meu, pe Ceea ce s-a născut din cea stearpă, pe Fecioara Maria.

După vrednicia curăției tale, ai dobândit și nașterea prin făgăduință, Maica lui Dumnezeu, că oarecând celei sterpe Rod de Dumnezeu Odrăslit ai fost dată. Pentru aceasta, pe tine toate semințiile pământului neîncetat te fericim.

Stih: Mărește, suflete al meu, pe Ceea ce s-a născut din cea stearpă, pe Fecioara Maria.

Plinitu-s-a proorocia celui ce strigă: ridica-voi cortul cel căzut al Sfințitului David, care întru tine, Preacurată, mai înainte s-a închipuit; prin care toată firea oamenilor, în trupul lui Dumnezeu s-a zidit din nou.

Stih: Mărește, suflete al meu, pe Ceea ce s-a născut din cea stearpă, pe Fecioara Maria.

Cinstim scutecele tale, Născătoare de Dumnezeu; mărim pe Cel Ce a dat Rod celei ce era mai înainte stearpă și a deschis pântecele cel neroditor cu preaslăvire; că face toate câte le voiește, Dumnezeu fiind Atotputernic.

Stih: Mărește, suflete al meu, pe Ceea ce s-a născut din cea stearpă, pe Fecioara Maria.

Preasfântă Ana, de Dumnezeu înțelepțită, odrăslit-ai, din pântece mai presus de nădejde și din făgăduință, Floare de Pom Fecioresc și Frumusețea Curăției cea de Dumnezeu Crescută. Pentru aceasta, pe tine, toți, ca pe rădăcina vieții noastre și maică a Maicii Stăpânului, te fericim.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Străin lucru este celor fărădelege a slăvi pe Treimea Cea fără de început; pe Tatăl și pe Fiul și pe Preasfântul Duh, pe Stăpânia Cea Atotputernică și Nezidită; prin Care toată lumea se ține, cu Voința Puterii Ei.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Încăput-ai în pântecele tău, Fecioara Maică, pe Unul din Treime, pe Hristos Împăratul; pe Care Îl laudă toată făptura și de Care se cutremură Cetele cele de sus. Pe Acela roagă-L, întru tot Cinstită, să se mântuiască sufletele noastre.

Catavasie:

Rai de Taină ești Născătoare de Dumnezeu, care ai odrăslit nelucrat pe Hristos, de care Lemnul Crucii cel de viață purtător pe pământ s-a sădit. Pentru aceasta, acum înălțat fiind, închinându-ne lui, pe tine te mărim.

Catavasie:

Moartea ce a venit neamului prin mâncarea din pom, prin Cruce s-a stricat astăzi; pentru că blestemul strămoașei a tot neamul s-a dezlegat prin Odrasla Preacuratei Maicii lui Dumnezeu, pe care toate puterile cerești o măresc.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif…

Fecioara Maria și Născătoarea de Dumnezeu cu adevărat, ca un Nor al Luminii, astăzi ai Strălucit nouă și din cei drepți ai ieșit spre lauda noastră. Nu se va mai osândi Adam, că Eva din legături s-a dezlegat. Pentru aceasta, glăsuind, să strigăm cu îndrăzneală, către cea Singură Curată: Bucurie vestește nașterea ta la toată lumea.

About the author

Related posts

Comments

No comments