Blog

header image
13 octubre, 2022 @ 16:50 by admin

Imn-acatist închinat Sfintei Cuvioase Parascheva

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi.

Troparele de umilință :

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

 Crezul:

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cela Ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească (apostolică) Biserică.
Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! (cu trei închinăciuni)

Psalmul 142:

1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi‑mă, întru dreptatea Ta. 
2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu‑i drept înaintea Ta. 
3. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu‑m‑a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. 
4. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. 
5. Adusu‑mi‑am aminte de zilele cele de demult; cugetat‑am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m‑am gândit. 
6. Întins‑am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. 
7. Degrab auzi‑mă, Doamne, că a slăbit duhul meu, nu‑Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. 
8. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea; arată‑mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 
9. Scapă‑mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. 
10. Învață‑mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu; Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. 
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește‑mi viață, întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. 
12. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (cu trei închinăciuni)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. (de trei ori)

Troparul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință

Glasul 4

Cu nevoință bună te-ai nevoit prin credință, purtătorule de chinuri al lui Hristos și păgânătatea chinuitorilor ai mustrat și jertfă bine primită lui Dumnezeu te-ai adus. Pentru aceasta și cunună de biruință ai luat; și cu rugăciunile tale, sfinte, tuturor le dai iertare de greșeli.

Glasul 4

Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci ocrotitor, celor bolnavi doctor, împăraților ajutător, purtătorule de biruință, Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Doamne, miluiește. (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 50:

1. Miluiește‑mă, Dumnezeule, după mare mila Ta. 
2. Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. 
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. 
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. 
5. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. 
6. Că iată, întru fărădelegi m‑am zămislit și în păcate m‑a născut maica mea. 
7. Că iată, adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi‑ai arătat mie. 
8. Stropi‑mă‑vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă‑vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. 
9. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se‑vor oasele mele cele smerite. 
10. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge‑le. 
11. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. 
12. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu‑L lua de la mine. 
13. Dă‑mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. 
14. Învăța‑voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. 
15. Izbăvește‑mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura‑se‑va limba mea de dreptatea Ta. 
16. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. 
17. Că de ai fi voit jertfă, Ți‑aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. 
18. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. 
19. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. 
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței. 

Condacul 1 

Preacuvioasă Maică, mireasa lui Hristos,
În jurul tău s-adună poporul credincios,
Să laude cu pace și bucurie multă,
Viața ta frumoasă, lui Dumnezeu plăcută.
Că tu în marea-ți milă, pe mulți îi ocrotești,
Iar cu-ale tale moaște, bolnavi tămăduiești.
Cântăm acum cu toții, din inimi rugătoare:
Bucură-te Parascheva, sfântă mult folositoare! 

Icosul 1 

Îngerii din ceruri cu nimburi de lumină,
Au fost trimiși de Domnul din slava cea divină
Să poarte-n raiul veșnic sufletul tău sfânt,
Că sfântă ți-a fost viața plinită pe pământ.
Puținii ani de viață din timpul efemer
I-ai prefăcut în aripi și trepte către cer.
De-aceea noi cu grabă la tine azi cădem
Și din locașul veșnic ascultă ce-ți cântăm: 

Bucură-te, cuvioasă, cea aleasă între sfinte;
Bucură-te, că vezi raiul care l-ai dorit fierbinte;
Bucură-te, porumbiță, cea de raze cerești plină;
Bucură-te, steaua noastră dătătoare de lumină;
Bucură-te, că în lume te-a umbrit cereasca rază;
Bucură-te, că în ceruri chipul ți se-ncununează;
Bucură-te, cea prin care Dumnezeu se preamărește;
Bucură-te, că sfânta rugă Hristos Domnul ți-o plinește;
Bucură-te, cea de-a pururi așezată între sfinți;
Bucură-te, că întru slavă laudă Domnului cânți;
Bucură-te, cea prin care cerul pogoară la noi;
Bucură-te, că prin tine lumea scapă din nevoi;
Bucură-te, bucurie, multora ajutătoare;
Bucură-te, Parascheva, sfântă mult folositoare! 

Condacul 2 

Iisuse, între casnici și-ai tăi prieteni sfinți
Pe Sfânta Parascheva Tu cea dintâi asculți.
La ruga ei fierbinte, Tu faci să se-nnoiască
În noi putere sfântă și pace îngerească.
Îți mulțumim, Stăpâne, și Ție ne-nchinăm.
Cu Sfânta Parascheva, smeriți, noi îți cântăm:
Aliluia! 

Icosul 2 

Fecioară Parascheva, venim și îndrăznim,
Să ne ajuți, preabună, ca să ne mântuim.
Pe toți ne ocrotește în marile ispite
Și-ascultă pe tot omul în ruga lui fierbinte.
Auzi-ne cu grabă atunci când te chemăm
Și caută cu milă spre cei care-ți cântăm: 

Bucură-te, vistierie și talant neprețuit;
Bucură-te, pom cu roade, în Moldova răsădit;
Bucură-te, cărămidă întărită prin credință;
Bucură-te, doctorie în oricare suferință;
Bucură-te, lecuirea bolilor nevindecate;
Bucură-te, dătătoare de puteri și sănătate;
Bucură-te, că prin tine pacea din cer se coboară;
Bucură-te, că ești nouă neprețuită comoară;
Bucură-te, cale sfântă preoților cuvioși;
Bucură-te, mântuire pentru cei evlavioși;
Bucură-te, milostivă, de săraci îngrijitoare;
Bucură-te, Parascheva, sfântă mult folositoare! 

Condacul 3 

Atunci când suferința și calea rea ne paște,
Ajută-ne fecioară, prin ale tale moaște.
Și țara ne-o păzește atunci când e-n primejdii
Și nu lăsa poporul în vremea deznădejdii.
La tine este pacea, la tine noi scăpăm,
Cu tine împreună lui Dumnezeu cântăm:
Aliluia! 

Icosul 3 

Epivata a fost locul în care te-ai născut
Și casa părintească în care ai crescut.
Acolo învățat-ai ce-i bine și ce-i rău,
Acolo petrecut-ai plăcut lui Dumnezeu,
Iar pentru-ale tale fapte Iisus te-a pregătit
Să fii nouă icoană și dar neprețuit.
De veacuri credincioșii, din patru zări venind,
Te cheamă cu credință, din inimă cântând:
Bucură-te, cuvioasă odrăslită-n rugăciune;
Bucură-te, că părinții te-au învățat cele bune;
Bucură-te, pruncă sfântă și frumosul giuvaer;
Bucură-te, că din fapte ți-ai țesut cunună-n cer;
Bucură-te, că averea nu ți-a fost cea pământească;
Bucură-te, că râvnit-ai numai patria cerească;
Bucură-te, că în lume haină scumpă n-ai purtat;
Bucură-te, că porți haină de monah adevărat;
Bucură-te, izgonirea vanității și-a mândriei;
Bucură-te, cinstitoarea Fecioarei și-a fecioriei;
Bucură-te, minte plină de smerită cugetare;
Bucură-te, Parascheva, sfântă mult folositoare! 

Condacul 4 

Pe tine, Cuvioasă, Hristos te-a pregătit
Să fii năstrapa sfântă cu mir neprihănit,
Ce-n dar îl torni pe rana celor bătuți de soartă
Și-aduci împăciuire celor zac în ceartă.
Tu știi s-ajuți în grabă pe cei făr-de-ajutor
Și-aduci în Casa Sfântă pe cel rătăcitor.
Dorim ca împreună cu tine noi să stăm,
Pe Dumnezeul nostru în veci să-L lăudăm:
Aliluia! 

Icosul 4 

Noi încercăm cu râvnă să te urmăm mereu,
Așa cum tu urmat-ai plăcut lui Dumnezeu.
Deși cu fire slabă, ai dus viață sihastră,
Dar ai primit putere să porți povara noastră.
Ai smuls pe mulți, preabună, din hăul disperării,
Ca și Iisus pe Petru cuprins de valul mării.
Orfanii te au mamă, bătrânii sprijinire,
Săracii apărare, străinii mângâiere.
Acolo, sus, în ceruri, primește-ne cântarea
Ce pururea ți-o-nalță, pios, toată suflarea: 

Bucură-te, maică sfântă și odor duhovnicesc;
Bucură-te, sprijinire celor ce se pocăiesc;
Bucură-te, că în ceruri s-a preamărit al tău nume;
Bucură-te, bucurie a fecioarelor din lume;
Bucură-te, cuvioasă, la Hristos mijlocitoare;
Bucură-te, cea din suflet de săraci preaiubitoare;
Bucură-te, purtătoare de balsamul bucuriei;
Bucură-te, însoțire trăitorilor pustiei;
Bucură-te, că în lume ai viețuit îngerește;
Bucură-te, cea prin care Dumnezeu tămăduiește;
Bucură-te, că în ceruri ai cetate stătătoare;
Bucură-te, Parascheva, sfântă mult folositoare! 

Condacul 5 

Deși pe Cruce, Doamne, adesea Te vedem,
În loc să-ți dăm iubire, oțet noi îți turnăm.
Tu ne arăți și calea ce duce-n infinit,
Dar noi dorim adesea sinistrul labirint.
O, Milostive Doamne, din lume ne adună,
Cu Sfânta Parascheva cânta-vom împreună:
Aliluia! 

Icosul 5 

Din patru zări a lumii, smeriți, românii vin,
Să se închine ție, cântându-ți imn divin.
Căci prin ale tale moaște miresme se revarsă
Prinos de mângâiere și chip de cuvioasă.
De-aceea, tu, fecioară, păzește-ne în pace
Și nu lăsa deșartă cântarea ce se face: 

Bucură-te, biruință în a lumii osteneală;
Bucură-te, îndrăznire în a noastră îndoială;
Bucură-te, ușă sfântă către calea mântuirii;
Bucură-te, împlinire și icoana fericirii;
Bucură-te, cinstitoarea Sfintei Cruci a lui Hristos;
Bucură-te, solitoare pentru poporul pios;
Bucură-te, că la Iași trupul tău sălășluiește;
Bucură-te, că și-n Roman veșmântul tău se găsește;
Bucură-te, că întru tine chipul Lui s-a împlinit;
Bucură-te, că prin tine mulți creștini s-au mântuit;
Bucură-te, frumusețe și podoabă în altare;
Bucură-te, Parascheva, sfântă mult folositoare! 

Condacul 6 

Ne cercetează, Doamne, acum și totdeauna,
Căci Sfânta Parascheva se roagă Ție-ntruna.
Trimite-ne în casă, de sus, preasfântul har,
Și umple viața noastră de pace și nectar,
Iar noi, întotdeauna, la cer mereu cătând,
Cântându-ți cu credință, din inimă zicând:
Aliluia! 

Icosul 6 

Ce vom răspunde oare în vremea judecății,
Când trâmbița suna-va prelung în fața morții?
N-am haina cea de nuntă, departe stând de El,
Mă simt străin în cale, n-am fapte nici de-un fel.
Preabune, Doamne, iartă-mi păcatele firești,
Și-n marea Ta iubire, voind, mă mântuiești.
Tu, Sfintei Parascheva, primește-i rugăciunea,
Căci, după rânduială, i-ai dat pe veci cununa: 

Bucură-te, balsam haric și sălaș ocrotitor;
Bucură-te, oază cerească și izvor vindecător;
Bucură-te, casa pâinii și noian de bunătăți;
Bucură-te, mângâiere celor slabi și defăimați;
Bucură-te, cort de aur și polată a nădejdii;
Bucură-te, apărarea celor ce sunt în primejdii;
Bucură-te, izgonirea bolilor nevindecate;
Bucură-te, îndreptarea celor ce cad în păcate;
Bucură-te, scară tare și nădejde nevăzută;
Bucură-te, sprijinirea celor ce cad în ispită;
Bucură-te, far de taină, ca steaua luminătoare;
Bucură-te, Parascheva, sfântă mult folositoare! 

Condacul 7 

Când ne-mpresoară, Maică, viclenele ispite,
Preabună Parascheva, cu inimi umilite,
Venim cu sârg la tine să ni le risipești,
Pe cei cuprinși de boală să îi tămăduiești.
Prin ale tale moaște redă-ne sănătatea,
Iar peste toți creștinii revarsă-ți bunătatea.
Cinstindu-te pe tine, pe Dumnezeu slăvim,
Cântându-I cu credință în imn de heruvim:
Aliluia! 

Icosul 7 

Pribeag mă simt, preabună, de lume prigonit
Și nu găsesc pe nimeni să fiu și eu iubit.
Tu fii mie prieten în viața mea de chin
Și-n fiecare suflet să văd chip de creștin.
Fii mie scut puternic, în vreme de război
Și mă ferește, sfântă, de scârbe și nevoi.
Iar tu, mijlocitoare și-a Domnului mireasă,
Primește rugăciunea din gură păcătoasă: 

Bucură-te, Cuvioasă, către Domnul rugătoare;
Bucură-te, porumbiță, a paradisului floare;
Bucură-te, că-n asceză ți-a fost totdeauna traiul;
Bucură-te, că răbdarea te-a făcut să câștigi raiul;
Bucură-te, folosință celor slabi și asupriți;
Bucură-te, îndreptare pentru cler și păstoriți;
Bucură-te, cea prin care Dumnezeu ne dă iertare;
Bucură-te, că ești rază luminoasă ca un soare;
Bucură-te, purtătoarea rugii noastre la Hristos;
Bucură-te, îndreptare pentru orice păcătos;
Bucură-te, minte plină de smerită cugetare;
Bucură-te, Parascheva, sfântă mult folositoare! 

Condacul 8 

Acestea grăind ție, mă liniștesc în suflet
Și mă adun în mine și tot la moarte cuget.
Căci tu, în astă viață, plăcerile deșarte
Le-ai izgonit cu postul și gândul cel de moarte.
Ai mers calea-nfrânării și-a Sfinților Părinți
Și Domnului, în ceruri, cu îngerii Îi cânți:
Aliluia! 

Icosul 8 

La toți voi spune, Sfântă, minunile făcute,
Și-ți voi cânta adesea, în imne iscusite
A ta viață scumpă, lui Dumnezeu plăcută,
Căci tu în astă lume ai mers pe calea-I sfântă.
De-aceea, tu primește, din gură păcătoasă,
Cântarea ce slăvește viața ta frumoasă: 

Bucură-te, cuvioasă și aleasă-ntre fecioare;
Bucură-te, floare rară de români îngrijitoare;
Bucură-te, că stai veșnic între cetele mărite;
Bucură-te, că prin tine Hristos milă ne trimite;
Bucură-te, păzitoare a sihaștrilor din munți;
Bucură-te, zid de pace și aleasă între sfinți;
Bucură-te, dobândire a slavei dumnezeiești;
Bucură-te, surpătoarea căilor diavolești;
Bucură-te, cale sfântă a monahilor săraci;
Bucură-te, că de veacuri pe cei certați îi împaci;
Bucură-te, mângâiere și a noastră rugătoare;
Bucură-te, Parascheva, sfântă mult folositoare! 

Condacul 9 

Să lăudăm adesea pe sfânta noastră bună,
Căci ea pe toți românii în pace îi adună.
Ca să-și iubească țara, credința și avutul,
Să laude pe Domnul cu fapta și cuvântul.
Aceasta e de veacuri cinstită-ntre români,
Căci prin a ei putere suntem aici stăpâni.
Veniți cu toții astăzi, în preajma-i noi să stăm,
Cu dânsa împreună lui Dumnezeu cântăm:
Aliluia! 

Icosul 9 

Veniți toți credincioșii cu sufletele curate,
Chemați de Cuvioasa, la Roman, în cetate,
Să sărutăm cu grijă sfințitul ei veșmânt,
Ce-a fost cort și podoabă a trupului ei sfânt.
Smerită rugăciune cu toți să-i înălțăm,
Plecându-ne genunchii și astfel să-i cântăm: 

Bucură-te, ușurință în ale noastre mari necazuri;
Bucură-te, biruință și folos în sumbre ceasuri;
Bucură-te, rază vie ce de veacuri strălucește;
Bucură-te, că la Roman, mila ta ne adumbrește;
Bucură-te, șipot prin care Dumnezeu trimite har;
Bucură-te, bucurie pentru cei cu trai amar;
Bucură-te, săturarea gloatelor celor flămânde;
Bucură-te, cea prin care focul sacru se aprinde;
Bucură-te, purtătoare de harul Duhului Sfânt;
Bucură-te, că pământul nu te-a socotit pământ;
Bucură-te, cale sfântă către viața viitoare;
Bucură-te, Parascheva, sfântă mult folositoare! 

Condacul 10 

Ne strălucește astăzi o viață prealeasă,
A Sfintei Parascheva, a lui Iisus mireasă.
Ei, dup-o viață aspră și plină de virtuți,
Hristos i-a pus coroană de crini în rai crescuți.
Iar Dumnezeul nostru, în semn că ne iubește,
Ne-a dat spre mângâiere ale ei cinstite moaște,
Pe care noi, în pace, smeriți, le sărutăm,
Și lui Hristos, Cel veșnic, cu îngerii cântăm:
Aliluia! 

Icosul 10 

Părinții de sub glie te-au venerat, de veacuri,
Simțind că ești izvorul izvorâtor de leacuri.
Ierarhi pioși și preoți, popor și voievozi,
Orbi, surzi, bătuți de soartă, neputincioși, schilozi,
Toți și-au plecat fruntea lângă sicriul tău,
Tu dăruind din darul transmis de Dumnezeu.
De-aceea noi, în pace, în juru-ți ne-adunăm,
Ca să-ți cinstim viața și ție să-ți cântăm: 

Bucură-te, rugătoare pentru neamul românesc;
Bucură-te, floare sfântă în pământ moldovenesc;
Bucură-te, stea venerată în ținutul carpatin;
Bucură-te, perlă scumpă pentr-un sfânt popor latin;
Bucură-te, stea aprinsă în toată Ortodoxia;
Bucură-te, apă lină, ce adapă toată glia;
Bucură-te, întregirea națiunilor robite;
Bucură-te, ocrotirea popoarelor asuprite;
Bucură-te, piatră scumpă în foc sacru lămurită;
Bucură-te, ajutorul celor ce cad în ispită;
Bucură-te, întărire și-a noastră ocrotitoare;
Bucură-te, Parascheva, sfântă mult folositoare! 

Condacul 11 

Îndurate Doamne, sunt plin tot de păcate
Și iadul mă va-nghite pentru-ale mele fapte.
Mai lasă-mă, Stăpâne, până în ceasul morții
Și nu-mi socoti mie păcatul tinereții.
Mai ai milă de mine, ascultă ruga mea
Și nu părăsi, Sfinte, în veci pe sluga Ta.
Nu trece cu vederea, Te rog să iei aminte,
Căci mie îmi ești Tată și milostiv Părinte.
Aduc mijlocitoare acum pe roaba Ta,
Pe Sfânta Parascheva, cu care-Ți vom cânta:
Aliluia! 

Icosul 11 

Preacuvioasă Maică ești nouă solitoare,
A noastră cale bună și-a noastră rugătoare.
Petreci în veci cu Domnul, acolo-n cerul sfânt.
Căci sfântă ți-a fost viața aicea pe pământ.
Iar Domnul răsplătește cu-a Sa sfântă cunună
Pe cei care din viață în cer comori adună.
Ajută-ne și nouă, preabună, maică sfântă
Și nu uita poporul evlavios ce-ți cântă: 

Bucură-te, Parascheva, fecioară neîntinată;
Bucură-te, rugătoare și smerenie înaltă;
Bucură-te, mângâiere pentru cei nenorociți;
Bucură-te, cale-ntoarsă celor slabi și rătăciți;
Bucură-te, blândă maică și grabnic ajutătoare;
Bucură-te, mângâiere și-a noastră folositoare;
Bucură-te, rază caldă și odor neprețuit;
Bucură-te, îndreptare celui slab și părăsit;
Bucură-te, bucurie a fecioarelor alese;
Bucură-te, ascultătoare a cântărilor frumoase;
Bucură-te, pace sfântă și a noastră primitoare;
Bucură-te, Parascheva, sfântă mult folositoare! 

Condacul 12 

Nespusă mângâiere și folosință mare
Să te avem pe tine mereu ocrotitoare.
Căci viața noastră, Sfântă, în veci tu o păzești
Și pe poporul nostru de rele îl ferești.
La tine noi aflat-am alin mângâietor
Și ție obidiții își spun durerea lor
Lâng-ale tale moaște toți cei săraci se strâng,
Căci tu dai alinare creștinilor ce plâng.
De-aceea tot poporul, cu bucurie multă,
Cu tine împreună lui Dumnezeu Îi cântă:
Aliluia! 

Icosul 12 

Ne izbăvește, Maică, de bolile cumplite
Și ne ajută nouă în marile ispite.
Ferește-ne de ciumă, de foc și de război
Și risipește vrajba și ura dintre noi.
Ne ocrotește munca în viața cea de obște,
Cu ruga ta de maică și ale tale moaște.
Pe toți tu ne adună sub sfântul tău veșmânt,
Si ne păzește, Sfântă, pe toți, pân’ la mormânt.
Fii milostivă, Maică, cu cei care îți cântă,
Acest imn de cinstire din inimă smerită: 

Bucură-te, mângâiere a poporului român;
Bucură-te, bucurie a pământului străbun;
Bucură-te, luminare a credinței noastre drepte;
Bucură-te, risipire a credințelor deșarte;
Bucură-te, solitoare pentru neamul românesc;
Bucură-te, roditoare în pământul strămoșesc;
Bucură-te, dătătoare de belșuguri și de rod;
Bucură-te, bucurie lui Vasile Voievod;
Bucură-te, următoare a Cuvântului ceresc;
Bucură-te, cale dreaptă celor ce se pocăiesc;
Bucură-te, fericită și a noastră rugătoare;
Bucură-te, Parascheva, sfântă mult folositoare! 

Condacul 13 

O, Sfântă cuvioasă și mult folositoare,
Primește rugăciunea și fii ajutătoare
Poporului ce strigă din tot sufletul său,
Ce azi capul își pleacă lângă veșmântul tău.
Ascultă-ne necazul și vezi-ne durerea,
Redă-ne sănătatea, plinește-ne puterea,
Veghează-ne într-una până în clipa morții
Și fii mijlocitoare în vremea judecății.
Ajută să petrecem în cer cu Dumnezeu,
Unde tu ești acuma și-I cânți mereu, mereu:
Aliluia! (acest Condac se repeta de 3 ori) 

Icosul 1 

Îngerii din ceruri cu nimburi de lumină,
Au fost trimiși de Domnul din slava cea divină
Să poarte-n raiul veșnic sufletul tău sfânt,
Că sfântă ți-a fost viața plinită pe pământ.
Puținii ani de viață din timpul efemer
I-ai prefăcut în aripi și trepte către cer.
De-aceea noi cu grabă la tine azi cădem
Și din locașul veșnic ascultă ce-ți cântăm: 

Bucură-te, cuvioasă, cea aleasă între sfinte;
Bucură-te, că vezi raiul care l-ai dorit fierbinte;
Bucură-te, porumbiță, cea de raze cerești plină;
Bucură-te, steaua noastră dătătoare de lumină;
Bucură-te, că în lume te-a umbrit cereasca rază;
Bucură-te, că în ceruri chipul ți se-ncununează;
Bucură-te, cea prin care Dumnezeu se preamărește;
Bucură-te, că sfânta rugă Hristos Domnul ți-o plinește;
Bucură-te, cea de-a pururi așezată între sfinți;
Bucură-te, că întru slavă laudă Domnului cânți;
Bucură-te, cea prin care cerul pogoară la noi;
Bucură-te, că prin tine lumea scapă din nevoi;
Bucură-te, bucurie, multora ajutătoare;
Bucură-te, Parascheva, sfântă mult folositoare! 

Condacul 1 

Preacuvioasă Maică, mireasa lui Hristos,
În jurul tău s-adună poporul credincios,
Să laude cu pace și bucurie multă,
Viața ta frumoasă, lui Dumnezeu plăcută.
Că tu în marea-ți milă, pe mulți îi ocrotești,
Iar cu-ale tale moaște, bolnavi tămăduiești.
Cântăm acum cu toții, din inimi rugătoare:
Bucură-te Parascheva, sfântă mult folositoare! 

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori cu trei închinăciuni)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin.

 Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin.

Troparul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință

Glasul 4

Cu nevoință bună te-ai nevoit prin credință, purtătorule de chinuri al lui Hristos și păgânătatea chinuitorilor ai mustrat și jertfă bine primită lui Dumnezeu te-ai adus. Pentru aceasta și cunună de biruință ai luat; și cu rugăciunile tale, sfinte, tuturor le dai iertare de greșeli.

Glasul 4

Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci ocrotitor, celor bolnavi doctor, împăraților ajutător, purtătorule de biruință, Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Doamne, miluiește. (de 40 de ori)

Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

(Alcatuit de :  Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, Un imn-acatist ce se adaugă formelor liturgice existente în cultul Cuvioasei Parascheva, Editura Filocalia, 2013)

About the author

Related posts

Comments

No comments