Blog

header image
11 noviembre, 2022 @ 09:05 by admin

Canon de rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Mina

Troparul Sfântului Mare Mucenic Mina, al Sfinților Mucenici Victor și Vichentie și al Sfintei Mucenițe Ștefanida, glasul al 4-lea: 

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. 

Troparul Sfântului Mare Mucenic Mina, glasul al 4-lea: 

Ca pe cel ce ești împreună vorbitor cu cei fără de trup și cu purtătorii de nevoință împreună petrecător, adunându-ne cu credință, te lăudăm pe tine, Sfinte Mare Mucenice Mina, cerând pace lumii și sufletelor noastre mare milă. 

Cântarea 1, glasul al 4-lea. 

Irmosul: 

Deschide-voi gura mea și se va umplea de Duhul și cuvânt răspunde-voi Împărătesei Maici și mă voi arăta luminat prăznuind și voi cânta minunile ei, bucurându-mă. 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Celui ce cinstesc pomenirea ta și puternicele tale lupte, roagă-te să mi se trimită de sus strălucire de lumină dătătoare, ca să alunge norul necunoștinței mele. 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Dorind a vedea nemurirea ce va să fie, ai voit a muri osândit, mucenice, râvnind patimilor Celui Ce cu moartea a surpat moartea, Sfinte Mina, Fericite. 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Nesuferind, pururea pomenite, a vedea cum era ocărât Dumnezeu, te-ai îndepărtat petrecând în munți, gătindu-te pe tine spre luptă și spre războire, pe care le-ai săvârșit cu gând întărit. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. 

Ca o Masă Însuflețită ai încăput întru tine Pâinea vieții noastre, ca un Rug nu te-ai ars, purtând Focul și ca o Vie Neadăpată odrăslești Strugurele Cel Nelucrat, Ceea ce ești cu totul fără prihană. 

Cântarea a 3-a. 

Irmosul: 

Nu întru înțelepciune, în putere și în bogăție ne lăudăm; ci întru Tine, Înțelepciunea Tatălui Cea Îpostatică, Hristoase. Că nu este sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni. 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Întărâtându-se tiranul de cuvintele tale cele preaînțelepte, te chinuia pe tine fără de milă cu vine de bou crude, socotind că te va pleca cu acelea, Sfinte Mina, Fericite. 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Uitându-te cu ochii gândului către Domnul, ai suferit greutățile cele apăsătoare ale chinurilor trupului, cu vitejia gândului, Sfinte Mina, Preaminunate. 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Neînspăimântându-te de durerea cea mare a chinurilor, având râvnă Dumnezeiască, ai mers către lupte, strigând: necăutându-mă nimeni, am venit mânat de mine însumi. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. 

Din porțile iadului m-a scos Cel Ce S-a Întrupat din tine, primind moarte de bunăvoie pentru mine cel omorât de mâncarea cea rea a lemnului, Ceea ce ești cu totul fără de prihană. 

Cântarea a 4-a. 

Irmosul: 

Cel Ce șade în Slavă pe Scaunul Dumnezeirii, pe Nor ușor a venit Iisus, Cel mai presus de Dumnezeire, prin Palmă Curată și a mântuit pe cei ce strigă: Slavă, Hristoase, puterii Tale! 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Cu stropirea sângiurilor tale ai stins jăratecul mulțimii de zei, tabăra demonilor s-a cufundat, iar Biserica lui Dumnezeu s-a adăpat, Mucenice Preafericite Mina, lăudându-te pe tine. 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Cu spânzurarea pe lemn închipuiești Patima Crucii, care a omorât pe șarpele cel amar, mucenice; iar răbdarea jupuirilor ți-a pricinuit ție desfătările cele din cer, preaviteazule. 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Luat-ai ispită de dureri peste fire, luptătorule, căci cu dragostea cea Dumnezeiasca biruindu-ți firea ta, nu-ți făceai uitare, Sfinte Mina, îndemnându-te a sârgui către chinuri, bucurându-te. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. 

Născut-ai pe Dumnezeu, Care S-a Întrupat în chip de negrăit, zidindu-Și casă din sângiurile tale; pe Cel Ce este Cunoscut în două firi și în două voințe, după cuviință Dumnezeiască, Ceea ce ești Neispitită de nuntă. 

Cântarea a 5-a. 

Irmosul: 

Necredincioșii nu vor vedea Slava Ta, Hristoase, dar noi de noapte mânecând, Te lăudăm pe Tine, Unule Născut, Strălucirea Slavei Dumnezeirii Tatălui, Iubitorule de oameni. 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Strălucit-ai cu razele cele luminoase ale muceniciei, întunecând necredința cea întunecată, preaînțelepte și ai luminat mulțimea credincioșilor, Pătimitorule Mucenice Mina, Prealăudate. 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Pierit-a toată gândirea vrăjmașilor cu răbdarea ta cea tare; că nici foamea, mărite, nici biciuirea, nici arsura, nici răul spinilor n-au slăbit osârdia ta. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. 

Născându-Se mai presus de fire din tine, Mântuitorul mă înnoiește pe mine cel stricat, izbăvindu-mă din blestemul cel de demult, Maică a lui Dumnezeu Preacurată; pe Acela roagă-L ca să ne mântuim noi. 

Cântarea a 6-a. 

Irmosul: 

Strigat-a, mai înainte, închipuind îngroparea Ta cea de trei zile, proorocul Iona în chit rugându-se: din stricăciune mă scapă pe mine, Iisuse, Împărate al Puterilor. 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Fără de dureri ai rămas când ai fost ars în foc și când ți s-au frecat coastele cu târsâni de păr; că fiind împreună cu tine harul cel Dumnezeiesc, te întărea pe tine, Sfinte Mina. 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Ai stat înaintea divanurilor tiranilor când ai fost judecat, dar vădind înșelăciunea lor, Sfinte Mina, pururea pomenite, pe tine te-ai dat a fi stâlp de dreaptă credință credincioșilor. 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Cu sudorile pătimirilor tale, ai uscat înșelăciunea idolilor și pe tine te-ai făcut locaș Cinstitei Treimi, luptătorule, vredniciile de minune, Mare Mucenice Mina. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. 

Vindecă patimile cele nevindecate ale sufletului meu, Preacurată, cu doctoria bunătății tale, Ceea ce ai născut celor ce sunt în lume pe Bunul Mântuitor Hristos. 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi… 

Din oastea cea vremelnică te-a răpit și părtaș celei nestricăcioase te-a arătat pe tine, purtătorule de chinuri, Sfinte Mare Mucenice Mina, Hristos Dumnezeul nostru, Cel Ce este pentru toți mucenicii cunună nestricăcioasă. 

Cântarea a 7-a. 

Irmosul: 

Cel Ce ai mântuit în foc pe tinerii lui Avraam și ai ucis pe haldei, care fără dreptate vânau pe cei drepți, Prealăudate Doamne, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Cu rănile împreună ai lepădat hainele cele de piele ale păcatului și te-ai îmbrăcat cu podoaba care nu mai primește învechire, fericite, pe care a țesut-o harul cel ce s-a arătat. 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Cu aprinderea luptelor tale celor tari și cinstite, s-a făcut cenușă necredința cea spinoasă și vicleană și cu curgerile sângiurilor tale, se stinge văpaia necunoștinței celei înălțate, preafericite. 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Având daruri îndestulătoare, izvorăști și faceri de minuni pentru cei ce săvârșesc cinstitul tău praznic, Sfinte Mina, vrednicule de minune și dimpreună lucrezi cu toți cei care cântă: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. 

Binecuvântat este Rodul Cel Binecuvântat al pântecelui tău, pe care bine-L cuvintează toate Puterile cerești și adunările pământenilor; Cel Care ne-a mântuit pe noi din blestemul cel de demult, Binecuvântată. 

Cântarea a 8-a. 

Irmosul: 

Pe tinerii cei binecredincioși în cuptor, nașterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit; atunci fiind închipuită, iar acum săvârșită, pe toată lumea ridică să-ți cânte ție: pe Domnul lucrurile lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii. 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Arătatu-te-ai ca o pâine cocându-te în mijlocul focului celui aprins, ca o jertfa fără prihană, ca o junghiere deplin arzându-te, ca o jertfire însuflețită și dând bună mireasmă Dumnezeiască pe care Dumnezeu a mirosit-o, Sfinte Mina, slugă a lui Dumnezeu. 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Târât fiind, mucenice și cu spini ghimpoși împuns, ai sfărâmat boldurile vrăjmașului și cu sabia fiind tăiat ca într-o uimire, cu armele credinței ai tăiat capetele celor fărădelege, cântând: Binecuvântați pe Hristos în veci. 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Dezlegat fiind de trup cu tăierea săbiei, mai desăvârșit te-ai legat, mucenice, cu dragostea Stăpânului tău și îndumnezeindu-te acum, îl vezi față către față, Mucenice Mina și Lui Îi cânți: pe Domnul lăudați-L făpturile și-L preaînălțați întru toți vecii. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. 

În pântecele tău sălășluiește, mai presus de cuvânt, Cel Ce cu cuvântul a zidit toată lumea; și se vede Prunc, născându-Se din tine, Preacurată, Cel născut din Tatăl mai înainte de veci; pe Care toată lumea-L binecuvintează și-L preamărește întru toți vecii, Născătoare de Dumnezeu. 

Cântarea a 9-a. 

Irmosul: 

Eva, prin boala neascultării, blestem înăuntru a adus; iar tu, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin Odrasla purtării în pântece, ai înflorit lumii binecuvântare. Pentru aceasta toți te mărim. 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Pământul a acoperit acum trupul tău cel tare, care s-a luptat, fericite. Iar cerul îți poartă duhul, veselindu-se cu duhurile mucenicilor și luminându-se cu mărire luminată. Pentru aceasta cu toții te fericim pe tine, Sfinte Mare Mucenice Mina. 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Împreună cu îngerii locuiești întru lumină, că ai iubit viețuirea întocmai cu îngerii, Sfinte Mina și cu gând curățit vezi veselia Domnului luminându-te din destul cu revărsările de lumină cele de acolo, vrednicule de laudă. 

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. 

Văzând pe Hristos, de Care L-ai dorit, prealăudate, te îndumnezeiești și ajungând la dorirea cea mai înaltă, ai încetat de a mai dori, Mucenice Mina. Adu-ți dar aminte de noi, cei ce săvârșim cu dragoste pomenirea ta cea preasfântă. 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. 

Născut-ai nouă, Maică Fecioară, pe Dumnezeu Cuvântul cu Trup după ipostasul nostru; pentru aceea te propovăduim cu inima și cu limba cu adevărat Născătoare de Dumnezeu și grăim către tine glasul Arhanghelului Gavriil, strigând: Bucură-te, Stăpâna tuturor. 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul… 

Egiptul care mai înainte era biruit de cumplitul întuneric al necunoștinței de Dumnezeu, Înțelepțite Mucenice Mina, pe tine te-a răsărit luminător a toată lumea, care gonești cu tot dinadinsul noaptea necredinței, fericite, cu razele Dumnezeieștilor tale pătimiri. Pentru aceea luminat prăznuind ziua ta cea purtătoare de lumină și cinstită, cu osârdie strigăm ție, podoaba pătimitorilor: roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de greșeli celor ce cu credință prăznuiesc sfântă pomenirea ta. 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea… 

Făcutu-te-ai Cort Dumnezeiesc al Cuvântului, Ceea ce ești Una Preacurată Fecioară Maică, întrecând cu curăția pe îngeri; curățește-mă cu apele cele Dumnezeiești ale rugăciunilor tale pe mine cel ce sunt țărână, care m-am întinat cu păcate trupești mai mult decât toți, dându-mi Curată, mare milă. 

SEDELNA Sfintei Cruci și a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea… 

Mielușeaua Cuvântului cea Nespurcată, Maica cea Neîntinată, văzând spânzurat pe Cruce pe Cel Ce a odrăslit dintr-însa fără de durere, tânguindu-se striga ca o Maică: vai mie, Fiul meu! Cum pătimești vrând să izbăvești din patimile necinstei pe om?

About the author

Related posts

Comments

No comments